Αντιδήμαρχοι Δήμου Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του άρθρου 59 του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010),2. του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/2006) και του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α' 40/2012), σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας ορίστηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρεις (3) με αντιμισθία.

 

Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής : Μπάστας Κωνσταντίνος 

Τηλ. Επικοινωνίας: 213-2055380

Αρμοδιότητες

1)  Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας εκτός του Τμήματος Πρασίνου, καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 2)  Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
                      Η παρούσα λήγει 31 Αυγούστου 2019.
 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών : Δερεδίνης Βασίλειος

 Τηλ. Επικοινωνίας: 213-2055420

  Αρμοδιότητες:

  
1) Την εποπτεία, και το συντονισμό των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας .
2)         Την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τις δαπάνες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων.
3)         Την υπογραφή των, υπό του Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων και βεβαιώσεων καθώς και την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων και ενταλμάτων πάσης φύσεως του Δήμου.
4)         Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και βεβαιωτικών σημειωμάτων.  
5)         Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων Διοικητικής εκτέλεσης, κοινοποιήσεις εγγράφων στον Ο.Α.Ε.Δ., ανανεώσεις συμβάσεων, απολύσεις κ .λ. π.
6)         Την θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
           
 Η παρούσα λήγει 31 Αυγούστου 2019.

 

 
 

Αντιδήμαρχος Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς : Εμμανουήλ (Μάνος) Ελευθερίου

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132055415 και 2132055385

Αρμοδιότητες

1)            Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς εκτός των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
2)            Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων των ανωτέρω αναφερομένων τμημάτων, πλην αποφάσεων πολιτογράφησης και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και χρηματικών ενταλμάτων.
3)         Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

            Η παρούσα λήγει 31 Αυγούστου 2019.         

 

 

Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

Ζήκου Αγγελική - Μαρία

Αρμοδιότητες:

           1)            Την εποπτεία, έλεγχο, παρακολούθηση, σχεδιασμό και τον συντονισμό υλοποίησης των θεμάτων που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Δήμου καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων  με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

2)            Την εποπτεία, έλεγχο, παρακολούθηση και τον συντονισμό της καλής λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

3)        Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

      


 

 

 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας: Σπηλιοπούλου - Χρυσάγη Κωνσταντίνα

Αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Υπεύθυνη όλων των κοινωνικών & προνοιακών δομών του Δήμου μας, του Τομέα Ισότητας των Φύλων) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

            2)        Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 16 Οκτωβρίου 2018 και λήγει 31 Αυγούστου 2019.