Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Η δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται κατά το στάδιο της κτηματογράφησης κάθε Πολεοδομικής Ενότητας και συνοδεύεται από κάποια δικαιολογητικά τα οποία θα αναλυθούν με λεπτομέρεια στην συνέχεια αυτού του κειμένου.


για την δήλωση ιδιοκτησίας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  Μια φωτοτυπία της ταυτότητας του ατόμου που κάνει την δήλωση (σε περίπτωση που κάποιος άλλος κάνει την δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει μια εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από τον πραγματικό ιδιοκτήτη). Στην δήλωση ή στην φωτοτυπία της ταυτότητας θα πρέπει να αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου που δηλώνεται
  Απλά φωτοαντίγραφα του τίτλου ιδιοκτησίας του σημερινού ιδιοκτήτη (συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, τίτλοι διανομών Υπουργείου Γεωργίας, συμβόλαια σύστασης καθέτου και οριζοντίου ιδιοκτησίας, κ.ο.κ.) καθώς και του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου.
  Με την παραπάνω ομάδα δικαιολογητικών και με την δήλωση ιδιοκτησίας συμπληρωμένη είναι δυνατόν να γίνει υποβολή της στο Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Γαλατσίου ώστε η υποβολή να είναι εμπρόθεσμη και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να πάρει το αντίστοιχο πρωτόκολλο υποβολής δήλωσης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω είναι επίσης απαραίτητα αλλά είναι δυνατόν να υποβληθούν και αργότερα στο Γραφείο με το αντίστοιχο πρωτόκολλο ώστε εν τέλει ο φάκελος της κάθε δήλωσης να είναι πλήρης δικαιολογητικών


Η δεύτερη ομάδα δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλεται με την δήλωση ιδιοκτησίας είναι:
  Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη που το κατείχε στις 10-03-1982 η οποία είναι η ελεγχόμενη ημερομηνία που ορίζει ο νόμος και με βάση την οποία γίνονται οι υπολογισμοί των εισφορών σε γη. (Σε περίπτωση που ο σημερινός ιδιοκτήτης κατέχει το ακίνητο πριν από την ελεγχόμενη ημερομηνία τότε το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν χρειάζεται να προσκομιστεί καθώς συμπίπτει με τον σημερινό τίτλο ιδιοκτησίας)
  Φωτοαντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος του ακινήτου που δηλώνεται
  Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας μόνο στην περίπτωση που υπάρχει κτίσμα επί του ακινήτου
  Αυτά τα δικαιολογητικά είναι καλό να υποβάλλονται μαζί με την πρώτη ομάδα δικαιολογητικών ώστε η δήλωση ιδιοκτησίας να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης αλλά στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα άμεσα μπορούν να υποβληθούν και μετά την υποβολή της δήλωσης


Τέλος υπάρχει και μια τρίτη ομάδα δικαιολογητικών η οποία αναφέρεται ξεχωριστά διότι αυτά πρέπει να ζητηθούν από το υποθηκοφυλακείο. Πιο συγκεκριμένα:
  Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων τα οποία εκδίδονται από το υποθηκοφυλακείο, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο Δήμος Γαλατσίου και το Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού που έχει εγκαταστήσει παρέχει στους δημότες του τις συγκεκριμένες αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλονται στο υποθηκοφυλακείο για την έκδοση των συγκεκριμένων πιστοποιητικών.
  Αντίγραφο μερίδας του σημερινού ιδιοκτήτη καθώς και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη που κατείχε το ακίνητο κατά την ελεγχόμενη ημερομηνία 10-03-1982. (Μόνο στην περίπτωση που ο σημερινός ιδιοκτήτης κατέχει το ακίνητο μεταγενέστερα από την ελεγχόμενη ημερομηνία). Και τα αντίγραφα μερίδας εκδίδονται από το υποθηκοφυλακείο με έγγραφη αίτηση την οποία οι δημότες μπορούν, επίσης, να προμηθεύονται από το Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
  Επειδή η έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών είναι πιθανό να καθυστερήσει από το υποθηκοφυλακείο λόγω φόρτου εργασίας, το Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού θα δέχεται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά όποτε αυτά είναι έτοιμα. Έτσι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο δήλωση ιδιοκτησίας με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρώτη ομάδα και όσα το δυνατόν περισσότερα δικαιολογητικά από την δεύτερη ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα θα υποβάλλονται στην συνέχεια από τους ιδιοκτήτες ώστε ο φάκελος της δήλωσης τους να είναι πλήρης
.