Νέα & Ανακοινώσεις
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής – Έτους 2015»
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής – Έτους 2015» ( 12/04/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Γαλάτσι, 12-04-2018
                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 9002
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΘΕΜΑ:            «Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής – Έτους 2015».
 
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 16 Απριλίου 2018 (16-04-2018) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, την Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνη και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Πετρίδου Ουρανία.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
 
                           
Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
                       
 ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ
 
 

Επιστροφή