Ληξιαρχείο

Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:
Αντίγραφο ή Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως
  Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του ή οι συγγενείς Α΄βαθμού.
Αντίγραφο ή Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
  Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Αντίγραφο ή Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
  Οι συγγενείς Α΄βαθμού ή (ο/η) σύζυγος.
Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:
  1. έχει έννομο συμφέρον
2. ενεργεί κατ' εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι: ταυτότητα του αιτούντος ή επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του