Προσκλήσεις Δ.Σ.
Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 ( 12/01/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                               
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 12.01.2018
 Αριθ. Πρωτ. 1084
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 16η Ιανουαρίου 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 1η Αναμόρφωση (μη Υποχρεωτική) Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                         
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 

Επιστροφή