Προσκλήσεις Δ.Σ.
Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018
Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 ( 12/07/2018 )

  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Γαλάτσι, 12.07.2018

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 16975

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω κατεπείγοντος, καθώς η πρώτη εκδήλωση που αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει ο Δήμος Γαλατσίου είναι στις 18 Ιουλίου 2018.

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

   

1ο

Έγκριση διενέργειας Πολιτιστικού Φεστιβάλ και διάθεση πίστωσης ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακόσιων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτών (39.479,97 €) σε βάρος του Κ.Α. 10-6471.0001 οικονομικού έτους 2018.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                              

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ 

                                                                               

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                         


Επιστροφή