Μεταδημότευση
για μεταδημότευση
 
 Αίτηση που παρέχει ο Δήμος
 

Πιστοποιητικό γέννησης (για άγαμους) να αναγράφει για μεταδημότευση στο Δήμο Γαλατσίου (με πλήρη στοιχεία από το Δήμο ή την Κοινότητα που ανήκει).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) από το Δήμο που μεταδημοτεύουν.

(Για διαζευγμένους) Εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι δημότης του δήμου που γίνεται η μεταδημότευση και δεν υπάρχουν παιδιά, κατατίθενται αυτά τα δικαιολογητικά μόνο και μεταφέρεται ο/η σύζυγος σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου.

Αν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών για να γραφτούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα του/της συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνο η δικαστική απόφαση επιμέλειας εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ'αντιδικία.

Οι διαζευγμένοι προτού μεταδημοτεύσουν πρέπει να δηλώσουν τη διάζευξή τους στο Ληξιαρχείο που έγινε ο γάμος τους και τη Ληξιαρχική Πράξη του γάμου με καταχωρημένη τη διάζευξή του να την προσκομίσουν στο δημοτολόγιό τους για να τακτοποιηθούν δημοτολογικά και να λάβουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με στοιχεία διάζευξης.

 Κατάθεση δικαιολογητικών για μεταδημότευση γίνεται αν κάποιος κατοικεί μόνιμα δύο χρόνια στο δήμο (σύμφωνα με το Π.Δ. 497/91 άρθρο 7 και 8 και το άρθρο 13 του νόμου 3242/2004) και αυτό αποδεικνύεται με φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό εφορίας για τα έτη 2016-2017 και πρόσφατη ΔΕΚΟ για το τρέχον έτος 2018.
 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία)
 Εξουσιοδότηση Ν.1599/1986 σε περίπτωση που δεν μπορεί να καταθέσει ο/η ίδιος/α την αίτησή του
 Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (η ημερομηνία έκδοσής του να μην έχει ξεπεράσει το εξάμηνο)
 Ληξιαρχική Πράξη γέννησης τέκνου (εάν δεν είναι γραμμένο σε δημοτολόγια)
                                                                       

Εφόσον επιθυμείτε την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών από την υπηρεσία βάσει του Νόμου 3448/2006, άρθρο 16, παρ.5 και 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορείτε να το δηλώσετε στην αίτηση σας. 

Σημειώνεται ότι η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και στα ΚΕΠ του Δήμου Γαλατσίου