Κύρια ασφάλιση Ο.Γ.Α

για την κύρια ασφάλιση Ο.Γ.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  Τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων τα 3 τελευταία χρόνια
  Βεβαίωση συνεταιρισμού
  Βεβαίωση ανταποκριτή ΟΓΑ τόπου απασχόλησης για την απασχόληση του
  Βεβαίωση Αγροτικής τράπεζας για αγορά λιπασμάτων και λήψη δανείων
  Βεβαίωση Δ/νσης Γεωργίας από την οποία :
α) Να εμφανίζονται κάθε είδους ενισχύσεις - αποζημιώσεις
β) Να προκύπτει αν υπάγεστε στον κανονισμό της ΕΟΚ και πόσα στρέμματα έχουν δηλωθεί.
  Εκκαθαριστικά σημειώματα των δέκα τελευταίων ετών
  Βεβαίωση ελαιοτριβείου για την ποσότητα λαδιού των τελευταίων ετών (αν πρόκειται για παραγωγή λαδιού)
  Ένορκη βεβαίωση που να προκύπτει:
α) Ποιο είναι το κύριο βιοποριστικό επάγγελμα
β) Αν απασχολείστε προσωπικά και συστηματικά με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων ή αν νοικιάζεται την περιουσία σας σε τρίτους
  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να φαίνεται:
α) Από που αντλείτε το βιοποριστικό σας και αν παράλληλα ασκείτε και κάποιο άλλο επάγγελμα
β) Το είδος των καλλιεργειών σας
γ) Η περιουσιακή σας κατάσταση
δ) Ποια είναι η απόσταση του τόπου των αγροτικών σας ασχολιών απο τον τόπο διαμονής σας
  Βεβαίωση του Εθνικού οργανισμού καπνού (αν πρόκειται για καλλιέργεια καπνού) για τον αριθμό των καλλιεργούμενων στρεμμάτων, τα έτη και η ποσότητα κατά έτος
  Βεβαίωση του Οργανισμού Βάμβακος (όμοια με παραπάνω)
  Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)


Δείτε επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τις ενέργειες:

Εκδόσεων Χορηγήσεων
Συντάξεων Έξοδα Κηδειών