Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
               ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»:
1.  Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφα­σιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:
Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:
i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αι­τήματος του ενδιαφερομένου,
ii) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ί­δρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσε­ων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,
iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) η­μέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού ε­φαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης πε­ριοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμι­σμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβλη­ματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πο­λεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, πε­ριοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοι­μητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλ­λων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειο­ψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παρα­γράφων.
4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφα­σης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτε­ρη σοβαρότητά του.
Oι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι θα είναι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο (05.03.2017-31.08.2019).
    
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ                        
 
ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΔΕΡΕΔΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ

ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 
ΚΙΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
ΡΟΠΟΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ