Δελτία Τύπου
Απόφαση Δημαρχου Γαλατσίου για ορισμό αρμοδιοτήτων σε Δημοτικούς Συμβούλους
Απόφαση Δημαρχου Γαλατσίου για ορισμό αρμοδιοτήτων σε Δημοτικούς Συμβούλους ( 04/10/2018 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                  

                                                                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ

:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση

:

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

111.46

Πληροφορίες

:

ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Τηλέφωνο

:

210. 2143 436

FAX

:

210. 2143.367

 

ΓΑΛΑΤΣΙ  4  -  10  -2018

Αριθ. Πρωτ.       23257

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

 

 

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 87/7.6.2010)

2. Του άρθρου 88  του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 114/2006)

3. Toν ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Δήμου  (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015  τ.Β΄.)

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως  εμφανίζονται σήμερα.

  

Αποφασίζουμε

  

Μεταβιβάζουμε στους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους  τις ακόλουθες αρμοδιότητες από 4/10/2018 έως 31/8/2019:

1/         Στον κ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου, την εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2/         Στον κ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Πέτρου, την εποπτεία, έλεγχο  και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας  Ζωής.

3/         Στον κ. ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Αλέξανδρου, τον σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.

4/         Στον κ. ΣΚΛΗΡΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΗ του Πέτρου, την εποπτεία και παρακολούθηση του Γραφείου Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

            Στους ως άνω αναφερόμενους Δημοτικούς Σ/λους, μεταβιβάζω επίσης, ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΟΥ, την αρμοδιότητα υπογραφής των εκάστοτε εγγράφων αρμοδιότητάς τους.

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις, Τμήματα, Νομικά Πρόσωπα & Ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στους ενδιαφερόμενους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

 

Ο  Δήμαρχος

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 


Επιστροφή