Δελτία Τύπου
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου ( 11/10/2018 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

Τμήμα            : Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/νση     : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους                         

Ταχ. Κωδ.      : 111 46                                                                      Τηλέφωνο      : 213 2055341                                                                                            

Fax                 : 213 2055387

                                                                                                                                                                            

ΓΑΛΑΤΣΙ : 10/10/2018

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3402

                                                                                                     ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 

                                                                                                                        Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής                                 

                                                                                                                   Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

                                                                                 ΚΑΕ: 10-7311.0001 με τίτλο: «Νέο τμήμα παιδικής φροντίδας»

                                                                                CPV: 45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς

                                                                                         39151000-5 Διάφορα έπιπλα

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», διακηρύσσει τον συνοπτικό Διαγωνισμό   επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ Ζ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας  πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147).

 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου http://www.galatsi.gov.gr

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. . «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (οδός: Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, 1ος όροφος).

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα κατηγορίας Οικοδομικών προϋπολογισμού 40.322,58 € χωρίς ΦΠΑ (αρ. 59 του Ν.4278/2014) ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ).

-   Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης

Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του ν. 4412/2016 (Α 147).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

 

 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2055341, FAX: 2132055387, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Νικόλαος Γαλάνης.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.qov.qr)

 

 

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

 

 

 

                                                                                             

 

 


Επιστροφή