Δελτία Τύπου
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Γαλατσίου
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Γαλατσίου ( 08/11/2018 )


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Γαλάτσι, 8-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 26330

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)

Ταχ. Κώδικας: 11146

Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας

Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70

Ηλεκτρονικό Ταχ. @: dimouleas@galatsi.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΣΒΑΚ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) 52.419,35 €

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΣΒΑΚ).

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:

(α) Τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική δραστηριότητα, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλο­δαπής,

(β) Τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

(γ) Οι ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο φάκελος προσφοράς των υποψηφίων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» &

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά τους μέχρι την 23η Νοεμβρίου 2018 (23.11.2018), ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Ο ανάδοχος της σύμβασης, πριν ή κατά την υπογραφή της, οφείλει να καταθέσει στην αναθέ­του­σα αρχή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα λήγει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, έξοδα δημοσίευσης και οι κρατήσεις βαρύ­νουν τον τελικό μειοδότη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της Διακήρυξης και της Τεχνικής Έκθεσης σε ηλεκτρονική μορφή από:

·         την ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου, στον δικτυακό τόπο: www.galatsi.gov.gr &

·         το portal του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στο δια­δικ­τυα­κό τόπο: www.eprocurement.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι): α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στα Τηλ. 2132055315, 370 (1ος όροφος – Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης - promithies@galatsi.gr & β) για τεχνικά θέματα στο Τηλ. 213 2055418 (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής – Γραφείο Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – 2ος όροφος - pop@galatsi.gr), τις εργάσιμες μέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιστροφή