Ληξιαρχική πράξη βάφτισης

Η βάπτιση δηλώνεται στο ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί η γέννηση. Εάν ο τόπος γέννησης είναι μακριά από τον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει τη βάπτιση στο Δήμο στον οποίο ανήκει η εκκλησία που εκτελέστηκε η βάπτιση.

για την ληξιαρχική πράξη βάφτισης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
  Ταυτότητα του δηλούντα
  Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 90 (ενενήντα) ημερών από την βάπτιση
  Υπόχρεοι για τη δήλωση:Οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού