Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»:

1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφα­σιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

*Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) η­μέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειο­ψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παρα­γράφων.

4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφα­σης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτε­ρη σοβαρότητά του.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Μαρκόπουλος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Σπυρίδων Αργυρός
Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εμμανουήλ (Μάνος) Ελευθερίου
Κωνσταντίνος Μπάστας
Ιωάννης Σκληράκης
Κωνσταντίνος Δήμος
Χριστίνα Μπούρα
Γρηγόριος Χαραλαμπίδης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αγαμέμνων Χριστοδούλου
Γεώργιος Αμοργιανός
Γεωργία Κιτσίνη
Ματθαίος Ιμπριάλος

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. «δια περιφοράς» την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022
Προσκλήσεις 27-09-2022
περισσότερα
Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022
Προσκλήσεις 02-08-2022
περισσότερα
Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022
Προσκλήσεις 15-07-2022
περισσότερα
Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022
Προσκλήσεις 23-06-2022
περισσότερα
Αποφάσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr