Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»:

1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφα­σιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

*Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) η­μέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

2. Η επιτροπή ποιότητας ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειο­ψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παρα­γράφων.

4. Η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφα­σης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτε­ρη σοβαρότητά του.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Μαρκόπουλος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Παναγιώτης Ροπόδης
Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αναστασία Κάζαγλη
Ιωάννης Κορρές
Κωνσταντίνος Δήμος
Εμμανουήλ Ελευθερίου
Χριστίνα Μπούρα
Αναστάσιος Οικονόμου

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πετρούλα Παπαγεωργίου
Βασίλειος Δερεδίνης
Γεωργία Κιτσίνη
Ματθαίος Ιμπριάλος

Τελευταία Νέα

Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. για τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής 21-10-2021
περισσότερα
Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. «δια ζώσης» για την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021
Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής 27-09-2021
περισσότερα
Πρόσκληση συνεδρίασης Ε.Π.Ζ. “δια περιφοράς”, την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021
Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής 22-07-2021
περισσότερα
Έκτακτη συνεδρίαση Ε.Π.Ζ. για την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021
Προσκλήσεις 06-07-2021
περισσότερα
Αποφάσεις
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr