Γεώργιος Αμοργιανός

Αντιδήμαρχος Πρασίνου (ΑΜΙΣΘΟΣ)

Καθήκοντα:

1) Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής
λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Γαλατσίου.
2) Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων του ανωτέρω αναφερομένου
τμήματος πλην χρηματικών ενταλμάτων.
3) Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση
πολιτικών γάμων.
4) Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζω με την
παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.
5) Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας του, με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα ισχύει έως 10 Σεπτεμβρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr