Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. για τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

14-05-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 9603 Ημ/νία Πρωτ.: 14/5/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 18η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

     
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
     
1ο Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 123/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2020». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
2ο Καταβολή Αποζημίωσης Σχολικών Τροχονόμων. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
3ο Έγκριση της Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
4ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού ………(…….€). κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
6ο Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 9442/12-05-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών. κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

     
7ο Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργολαβία 2020». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
8ο Έγκριση και αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 207.476,00 € για την πράξη «Κατασκευή παιδικής χαράς στην οδό Κρήτης και ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Γαλατσίου» και εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου. κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
9ο Χορήγηση παράτασης του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου». κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

Αντιδήμαρχος

     
10ο Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 98/τ.98. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
11ο Λήψη απόφασης για την ανάγκη απόκτησης χώρου για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου και θερινού κινηματογράφου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
12ο Εξαίρεση από κατεδάφιση κλίμακας επί του πεζοδρομίου της οδού Τσακάλωφ 29 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
13ο

 

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σύρου αρ. 57 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 13/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
14ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 2 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 14/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
15ο Μεταφορά της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 562/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από την οδό Ήρας αρ. 41 στην οδό Πανδώρας αρ. 8 – 10 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 15/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
16ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κερκύρας αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 16/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

   
17ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης οχήματος επί της οδού Ύδρας αρ. 38 – 40 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
18ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αισχύλου αρ. 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
19ο Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 12 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 19/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
20ο Επανεξέταση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την 23/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει τοποθετηθεί επί της οδού Απειράνθου αρ. 26 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 20/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
21ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αρτέμιδος αρ. 24 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 21/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
22ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πάρνηθος αρ. 91 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 22/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
23ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κουγκίου αρ. 4 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 23/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
24ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων εκατέρωθεν της εισόδου ισογείου χώρου στάθμευσης στην οδό Μ. Μπότσαρη αρ. 12 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 24/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
25ο Χορήγηση ή μη άδειας διαγράμμισης προ της εισόδου χώρων στάθμευσης στα ακίνητα επί των οδών α) Χριστιανουπόλεως 108 και Ήβης και β) Κουντουριώτου 94 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 26/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

   
26ο Χορήγηση ή μη άδειας διαμόρφωσης ράμπας – πρόσβασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Κουγκίου αρ. 3 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 29/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
27ο Τοποθέτηση οριοδεικτών στην οδό Σκύρου αρ. 1 – 3 πριν τη συμβολή με την οδό Γορτυνίας, για τη διευκόλυνση διέλευσης των δρομολογίων που αφορούν στη λειτουργία της Γραμμής 1 Άνω Γαλάτσι – Λαμπρινή (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 30/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

   
28ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πόρου 16 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 31/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
29ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Σαπφούς 8 & Πανδώρας 30 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 32/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
30ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη συμβολή των οδών Ορφέως & Αγ. Ειρήνης (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 33/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
31ο Εισήγηση κοπής δύο (2) δένδρων εντός της Παιδικής Χαράς Πλ. Χατζησπύρου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 34/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
32ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στη οδό Ξάνθης 17 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 36/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     
33ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Πενταγίων 5 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 37/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

     

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

προσκληση δημοτικου συμβουλίου
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr