Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου στον Δήμο Γαλατσίου

05-04-2018 Προκηρύξεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

 

Γαλάτσι, 28/3/2018

Αριθ. Πρωτ.: 7845

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Αριθ. Προκήρυξης: 7843/28-3-2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 141.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

(129.000,00 € + (δικαίωμα προαίρεσης) 12.000,00 €) (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο­ρές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή την προσφορά με το μεγαλύτερο έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στον Προϋπολογισμό της Μελέτης (για το σύνολο των εργασιών), για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», Αριθ. Μελ.: 9/2018, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (174.840,00 €), εκ των οποίων έχει διατεθεί πίστωση εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €) για το Οικ. Έτος 2018 και το υπόλοιπο ποσό έχει προδεσμευτεί από τον προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2019. Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης ποσού 14.880,00 € (ήτοι αύξησης του συμβατικού αντικειμένου της ανωτέρω υπηρεσίας έως εννέα τοις εκατό (9%) του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης), το οποίο ο Δήμος Γαλατσίου, ανάλογα με τις ανάγκες του, διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει με μονομερή του δήλωση πριν από τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 τ. Α΄/08.08.2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» και της Υ.Α. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2018 (29-03-2018) και ώρα 08:00 π.μ.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 20η Απριλίου 2018 (20-04-2018 και ώρα 17:00 μ.μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (2.820,00 €).

Οι υποψήφιοι οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο την εγγυητική επιστολή συμμετοχής (πρωτότυπο), τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

Ο διαγωνισμός δημοσιεύεται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr.

Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, της Μελέτης και του ΤΕΥΔ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) (για τη διαδικασία του Διαγωνισμού) στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης (Πληροφορίες: κος Δημουλέας Παναγιώτης, Τηλ. 2102143315) & β) (για τις Τεχνικές Προδιαγραφές) στο Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου (Πληροφορίες: κα Δουλουμπάκα Σοφία, Τηλ. 2102143382) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr