2ο Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Παιδείας

21-03-2011 Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  
 
 
 
 
2ο   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2011

Συνεδριάσεως της Δημ. Επιτροπής Παιδείας

Δήμου Γαλατσίου

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα 28 Φεβρουαρίου  2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκεντρώθηκε η ΔΕΠ για συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 6408/28-2-2011 πρόσκληση της Προέδρου της κα Σοφίας Λεπίδα Ντάγλα, που δόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

            Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό 9 τακτικών       μελών ήταν παρόντα τα 9 ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς:

1.    Σοφία Λεπίδα Ντάγλα                             Πρόεδρος της ΔΕΠ

2.    Δήμος Κων/νος                                         Αντ/δρος ΔΕΠ                          

3.    Γκόγκας Γεώργιος                                   Μέλος ΔΕΠ

4.    Μαρδίκη Ηγεμόνα Αθανασία                   Μέλος της ΔΕΠ

5.    Βλαχάκη Αγγελική                                    Μέλος της ΔΕΠ

6.    Πανταζή Νάνσυ                                        Μέλος της ΔΕΠ

7.    Παζάλος Γεώργιος                                   Μέλος της ΔΕΠ

8.    Κερασιώτης Σεραφείμ                              Μέλος της ΔΕΠ

9.    Σιδερής Ιωάννης                                      Μέλος της ΔΕΠ

 
Επίσης παραβρέθηκε και η Γραμματέας Δημοτική Υπάλληλος κ. Ιωάννα Γκέκα .

Στη συνέχεια διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη.

Θέμα:1ο της Ημερήσιας Διάταξης

<<Παραχώρηση χώρου μίας σχολικής αίθουσας στο σύλλογο γονέων του 1ου και 6ου δημοτικού σχολείου του Δ.Γαλατσίου >>.

 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.:2/2011

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ   εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ 1/26-1-2011   πράξη της 1ης Σχολικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η παραχώρηση αίθουσας του 1ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Γονέων του 1ου και 6ου για συναντήσεις με το ΚΕΘΕΑ, με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

 
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
           

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη :

            α)   Τις διατάξεις του αρ. 41 του Ν. 1566/85 ( ΦΕΚ 165/30-9-85 τ.Α’ ).

            β) Την αριθ. 27400/31-10-95 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών περί μεταβίβασης     αρμοδιοτήτων.

            γ)    Τις Δ4/804/16-12-97 και Γ1/210/20-2-98 Εγκυκλίους ΥΠΕΠΘ.

            δ)    Το υπ’αριθμ. 1/26-1-2011   πρακτικό της 1ης Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

            Την παραχώρηση από την 1η Σχολική Επιτροπή αίθουσας του 1ου Δημοτικού σχολείου στους Συλλόγους Γονέων του 1ου και 6ου Δημοτικού……………………………………….

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Ακριβές Απόσπασμα

        Γαλάτσι 28- 2- 2011

                                                                                Η Πρόεδρος της ΔΕΠ

 
 
 
 
 
 
                                                             ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ ΝΤΑΓΛΑ

                                                                          (Αντιδήμαρχος Παιδείας)

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr