Αποτελέσματα αναζήτησης

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Οικ. έτους 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΡΠΩ9Λ-Φ12 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 494ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικ. έτους 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΜ2Ω9Λ-ΖΒΦ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 491ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒ7ΩΩ9Λ-ΙΨΨ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 495ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Φραγκουλοπούλου Μαρία για Προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη ανεφοδιασμού της μηχανής γραμματοσήμανσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 675ΑΩ9Λ-ΧΓΨ 02/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 499ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Επέκταση Αγωγών Αποχέτευσης» Προϋπολογισμού 40.000,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΧΓ4Ω9Λ-Ω70 02/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 497ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση μεταλλικών κάδων, πλαστικών κάδων και λοιπού πλαστικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΤΕΩ9Λ-ΛΚΤ 02/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 496ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΓΡΩ9Λ-00Φ 02/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 492ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΣΠΩ9Λ-ΤΝ9 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 493ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης προσκλήσεων σε αυτοψία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΓΘΩ9Λ-3ΛΑ 25/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 489ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου ΚΑΡΒΕΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ για ενέργειες ΄΄Tαξινόμησης των δωρεάν παραχωρημένων οχημάτων από την ΕΥΔΑΠ΄΄
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΘΙΩ9Λ-ΧΗ4 25/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 490ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού – διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας αστικού/ων λεωφορείου/ων (πούλμαν)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΟΦΩ9Λ-ΝΧΞ 25/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 486ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 473/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Τ34Ω9Λ-ΩΥΡ 25/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 484ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Μειοδότη του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων). Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9Ρ4Ω9Λ-Ξ46 25/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 483ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού έτος 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΚ0Ω9Λ-Γ6Λ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 469ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την δυνατότητα ή μη της εξωδικαστικής επίλυσης εκκρεμών υποθέσεων μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και των κ.κ. Γκλίνων Δημητρίου και Χαραλάμπου και κ. Κουμουτσάκου Ευάγγελου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΠ9Ω9Λ-ΞΩΣ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 478ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 404 "Not Found"]