Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

30-10-2013 Ενημέρωση

                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ημερομηνία: 30/10/2013
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αριθμ. Πρωτ: 907     
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ                            
         ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

     ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-                                                                          

            ΒΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου έχοντας υπόψη:

1)    Την υπ’ αριθμ. 43/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση απασχόλησης φυσικών προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν.2527/97 για το έτος 2013.

2)    Την υπ’ αριθμ. 5369/25-04-2013 Βεβαίωση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

3)    Την υπ’αριθμ.36005/10-09-2013 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για το έτος 2013.

4)    Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 51157/41919/30-9-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5)    Των εξειδικευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Ν.Π. που δεν δύναται να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικού του.

 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
 

Την πρόσληψη των κάτωθι φυσικών προσώπων (Καλλιτεχνικό Προσωπικό) για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών διάρκειας έως οκτώ (08) μηνών:         

1)    Ένα (1) άτομο, Δάσκαλο ζωγραφικής ειδικότητας ΠΕ ή ΔΕ με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.

2)    Ένα (1) άτομο, Δάσκαλο Μουσικής ειδικότητας ΔΕ με αντικείμενο τη διδασκαλία μουσικής στα Στέκια Νεολαίας.

3)    Δύο (2) άτομα, Δάσκαλοι Παραδοσιακών-Μοντέρνων Χορών ειδικότητας ΠΕ ή ΔΕ, με αντικείμενο τη διδασκαλία παραδοσιακών-Μοντέρνων χορών στην Ομάδα Χορού και στα Στέκια Νεολαίας.

4)    Ένα (1) άτομο, Δάσκαλο Κεραμικής ειδικότητας ΔΕ, με αντικείμενο τη διδασκαλία κεραμικής, κοσμήματος κλπ στα Στέκια Νεολαίας.

 

Η απασχόληση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου», όπως ισχύει μετά την προσθήκη παραγράφων και τις αναριθμήσεις με το αρ.10 του Ν.3812/2009.

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.

2.-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη την επόμενης εξαίρεσης.

 
Β.ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.-Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

2.-Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα.

3.-Βιογραφικό σημείωμα.

4.-Βεβαίωση προϋπηρεσίας ανάλογα με την ειδικότητα.

 
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους και ειδικότερα στο Γραφείο Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου 1ος  όροφος εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.

 
 
 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                

 

   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr