Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η πρόσληψης είκοσι πέντε (25) γυμναστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και δύο (2) μηνών του Πολιτιστικού & Αθλητικού οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου

16-05-2014 Ενημέρωση
                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ημερομηνία: 16/05/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ          Αρ.Πρωτ.404
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
           ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Πρόσληψης είκοσι πέντε (25) γυμναστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και δύο (2) μηνών του Πολιτιστικού & Αθλητικού οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου.
 
Η  Πρόεδρος του Ν.Π.
 
Έχοντας υπόψη:
 1. Tις διατάξεις του άρθρου 280 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Nέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), σύμφωνα με τις οποίες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους Ν. 2503/1997, καθώς καιμ στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) περί προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.  
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.  
 6.  Την υπ΄αριθ. 38/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη, είκοσι πέντε (25) ατόμων, κλάδου ΠΕ γυμναστών για την λειτουργία του αθλητικού προγράμματος Camp , η οποία νόμιμα ελήφθη σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 14653/12066/17-03-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 7. Τις κατεπείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Ν.Π.
 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
 
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ
Γυμναστές
25
Απαιτούνται τυπικά προσόντα
Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής
Δύο (2) μήνες
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.
2.-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3.-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη την επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις γυμναστών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
 
 
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα Camp.
 
 
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους και ειδικότερα στο Γραφείο Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου 1ος όροφος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
 
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
   ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]