Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Νίκου

08-01-2014 Ενημέρωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ      
 
Γαλάτσι 9-1-2014
Αριθ. Πρωτ. 787                                                                
                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143436
FAX
:
210. 2143367
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010)
2. Του άρθρου 88  του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)
3. Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012)
            Σύμφωνα με τις οποίες για το Δήμο μας ορίστηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρείς (3) με αντιμισθία.
Ορίζω το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Νίκου Νικόλαο του Ιωάννη  ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
1) Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, εκτός των υπηρεσιών του Τμήματος Πρασίνου καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.
 2) Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Ο ανωτέρω δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.
            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 7 Ιανουαρίου 2014 και λήγει 31 Αυγούστου 2014, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
   
 
                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
                                                    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr