Αντιδήμαρχος του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Αμοργιανός

08-03-2016 Ενημέρωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ        ΓΑΛΑΤΣΙ 29 / 2 / 2016
                                                            Αριθ. Πρωτ.  : 6348
                                                          
                                                                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
:
 
Ταχ. Δ/νση
:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
111.46
Πληροφορίες
:
 ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τηλέφωνο
:
210. 2143.436
FAX
:
210. 2143.367
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.         Του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010)
2.         Του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)
3.         Του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄40/2012)
4.         Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρεις (3) με αντιμισθία.
5.         Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ. 2449/13-11-2015  τ. Β΄.)
6.         Την υπ. αριθ. πρωτ.: 6346/29-2-2016 Αίτηση Παραίτησης του κ. Μελισσουργού Γερμάνου του Σωτηρίου από την ιδιότητα του Αντιδημάρχου του Δήμου Γαλατσίου.
7.         Την ταυτάριθμη Απόφαση Δημάρχου Αποδοχής της ως άνω παραίτησης.
Ορίζω το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντα συνδυασμού κ. Αμοργιανό Γεώργιο του Πέτρου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Γαλατσίου και του μεταβιβάζω τις πιο κάτω αρμοδιότητές μου :
            1)          Την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
            2)         Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.
            Ο ανωτέρω δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.
            Η παρούσα, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 29 Φεβρουαρίου 2016 και λήγει 28 Φεβρουαρίου 2017, να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
 
 
Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr