Αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε οριστεί για σήμερα 7-11-2016 για λόγους ανωτέρας βίας και επανάληψη Δ.Σ. αύριο 8-11-2016

07-11-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 Γαλάτσι 07-11-2016
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                        
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
ΘΕΜΑ: Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 3, υπό τον τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.
 
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 υπό τον τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο/η Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιονδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο/η Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».
Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 33645/03.11.2016 πρόσκλησης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προσέλθουν σε συνεδρίαση την Δευτέρα 07.11.2016 και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ωστόσο, την ίδια ημέρα και κατά τις ώρες από 17:00 έως 21:00 περίπου πρόκειται να εκτελεστούν αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης βλαβών των μικροφώνων και του εν γένει ηχητικού εξοπλισμού εγγραφής των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, βλάβες οι οποίες, αν προηγουμένως δεν αποκατασταθούν, δεν καθίσταται εφικτή η πραγματοποίηση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την προβλεπόμενη τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  
Κατόπιν των ανωτέρω και για τους ως άνω αναφερομένους λόγους ανωτέρας βίας, σας προσκαλούμε την Τρίτη 08.11.2016 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, σε επανάληψη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η υπ’ αριθμ. 33645/03.11.2016 πρωτοκόλλου πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.
 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Ισιδώρα Μπακάλου
 
                                                                 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr