Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015»

02-10-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι 2/10/2015
Αρ.Πρωτ. 31161
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ :
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση :
Ιπποκράτους 2 & Αρχιμήδους 
Ταχ. Κώδ. :
111. 46
Πληροφορίες :
Π.ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
Τηλέφωνο :
213 2055340
F.A.X. :
213 2055344
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
            Προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να προβεί στην απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015», ζητά από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στις οποίες θα αναγράφουν την προσφερόμενη έκπτωση .
            Η εν λόγω εργασία θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι μέχρι & την 16 / 10 / 2015.
            Πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου (Ιπποκράτους 2 – Γαλάτσι, 2ος όροφος  – Τηλ. Επικοινωνίας 213 2055340) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι & την 16/10/2015 & θα φέρουν την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015».
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr