ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

15-06-2015 Ενημέρωση
             
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
ΑΔΑ:6Γ4ΣΩ9Λ-2ΤΨ
 
ΓΑΛΑΤΣΙ   12/06/2015
                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.  19956
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00€
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   15/2015
Κ.Α.: 20.6277.0002
 
 
                             
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015»
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
·         Το Π.Δ.28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
·        Τις νέες διατάξεις του Ν.3731/08 άρθρο 20 παρ. 13.
·         Τα άρθρα 209 και 273 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
·         Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
·        Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
·         Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28-09-1999) όπως τροποποιήθηκαν.
·         Το άρθρο1 του Π.Δ 4 (Φ.Ε.Κ 724/τ΄β/22-12-1987).
·         Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/15-07-2010 Α).
 
 
 
·         Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
·        Του Άρθρου 61 Του Ν. 3979/2011(Φεκ.138/τ.Α΄/16-6-11).
·         Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
·        Το Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ 24 Τ’ Α).
·        Το Ν.4320/2015 άρθρο 37 που αναστέλλει το Β΄ μέρος του Ν.4281/2014.
·         Την αναγκαιότητα απομάκρυνσης αδρανών υλικών (μπάζα κ.λ.π) από κοινόχρηστους χώρους και οδούς του Δήμου καθώς και τον καθαρισμό και αποψίλωση λόγω θέρους οικοπέδων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων μας που σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ/γματος 4 (Φ.Ε.Κ 724/τ΄β/22-12-1987) ο καθαρισμός των οποίων (οικοπέδων – ακαλύπτων χώρων ) είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την διάρκεια του θέρους, αλλά, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οικοπέδων-ακαλύπτων χώρων αδιαφορούν και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 και της παρ.26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/7/6/2010 την υποχρέωση αυτή των ιδιοκτητών (καθαρισμό) αυτεπάγγελτα πραγματοποιεί ο Δήμος, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τις εν λόγω εργασίες και την μη ύπαρξη μονάδας αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων όπως προβλέπεται από την υπ αριθ. Η.Π. 50910/2727/16-12-2003 (ΦΕΚ 1909/22-12-1909) διυπουργική απόφαση και από το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/13-2-2012) και προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και συγχρόνως να υπάρχει ο αναγκαίος ευπρεπισμός της πόλης επιβάλλεται άμεσα η πραγματοποίηση της εργασίας «Δαπάνη καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων».    
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, για την εργασία «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015».
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο
1.1 Η Εργασία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2015» είναι προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.), εκ των οποίων τα 30.000,00€ έχουν προβλεφθεί να διατεθούν κατά το τρέχον έτος ενώ τα υπόλοιπα 20.000,00€ κατά το έτος 2016 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 366/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0002πίστωσης έτους 2015.
1.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δώδεκα (12) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης
1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά εργασίες απομάκρυνσης αδρανών υλικών (μπάζα κ.λ.π) από κοινόχρηστους χώρους και οδούς του Δήμου καθώς καθαρισμού-αποψίλωσης λόγω θέρους οικοπέδων στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης.
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Χρόνος και τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/06/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης 10.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αρ. 10/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο δημοτικό κατάστημα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία τότε θα διενεργηθεί την 02 / 07 /2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 10:00 π.μ.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία θα κρίνει με βάση τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά (δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό % έκπτωσης) εφ’ όσον η προσφορά συμφωνεί με την Τεχνική Έκθεση, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης.
Η τιμή θεωρείται καθαρή χωρίς ΦΠΑ.
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό
3.1Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική επιχείρηση, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, (β) Νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (γ) Ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας (βλ. άρθρο 4), μπορούν να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της εργασίας και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
Οι ενώσεις φυσικών προσώπων, είτε εταιρειών που θα λάβουν μέρος δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αρκεί να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που θα επιλεγούν, θα συστήσουν κοινοπραξία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση των εργασιών.
3.2 Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί αυτοί που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ii) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, v) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), vi) απάτη (386-388 Π.Κ.), vii) εκβίαση (385 Π.Κ.), viii) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), x) ψευδορκία (224 Π.Κ.), xi) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), xii) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό (i) – (iv) αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό(v) – (xi), μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του εργολήπτη.
Κάθε επιχείρηση που μετέχει στον διαγωνισμό ως μέλος κοινοπραξίας οφείλει να πληροί τα ανωτέρω που ισχύουν για κάθε μέλος της.
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο -Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:
Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1) Επίδειξη της ταυτότητας και υποβολή φωτοτυπίας της ταυτότητας του προσώπου που καταθέτει την προσφορά εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, παραστατικό εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία και πρακτικό διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας εφ’ όσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρία με το οποίο θα εξουσιοδοτείται να καταθέσει προσφορά για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωσηαπό την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Υπόχρεοι στη προσκόμιση αυτού είναι: φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε, πρόεδρος , Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. (βλ. άρθ. 3.2).
3) Φορολογική ενημερότητα: πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (4) και (6) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
6) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διακήρυξης, της Τεχνικής έκθεσης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης.
8) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
9) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά ο τεχνικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την παροχή της περιγραφόμενης υπηρεσίας (τουλάχιστον ένας φορτωτής και δύο φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 10 τόνων). Την Υπεύθυνη δήλωση για τον ελάχιστα απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει στην κυριότητά του και είναι ιδιοκτήτης, θα συνοδεύουν τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία:
     1. Για τα μηχανήματα:
·         Άδεια κυκλοφορίας
·         Ασφαλιστήριο συμβολαίου σε ισχύ
·         Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης μηχανήματος (ΜΕ)
          
               2. Για τα φορτηγά:
·         Άδεια κυκλοφορίας
·         Ασφαλιστήριο συμβολαίου σε ισχύ
·         Αποδεικτικό πληρωμής τελών κυκλοφορίας 2015
·         ΚΤΕΟ
 
Σε περίπτωση που ο ελάχιστος απαιτούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός δεν είναι ιδιόκτητος, στην ως άνω δήλωση, θα δεσμεύεται να καταθέσει, τα μισθωτήρια συμβόλαια ενοικίασής του ή βεβαίωση πρόθεσης συνεργασίας για μίσθωση από τον ιδιοκτήτη τους, για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι, ο εκμισθωτής έχει, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στην πλήρη κυριότητά του τον ελάχιστο απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.
Τα αποδεικτικά στοιχεία και στην περίπτωση αυτή είναι τα αναγραφόμενα παραπάνω.
10)Υπεύθυνη δήλωση για εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών με τις προσφερόμενες εργασίες που θα αναφέρει με λεπτομέρεια σε πίνακα τους Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό όπου έχουν εκτελέσει (επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον ένα (1) παρόμοιο έργο την τελευταία τριετία).
Επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την συμβατική και πλήρη εκτέλεση αντίστοιχων εργασιών (συμβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης).
11) Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και άδεια προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων.
12) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά στα απόβλητα με κωδικούς 17 (απόβλητα από κατασκευές) και 20 (δημοτικά απόβλητα).
13) Σύμβαση με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων.
 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ: Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει με ποινή αποκλεισμού:
Α) Βεβαίωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα ΑΕΚΚ
Β) Βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο διαχειριστών μη επικινδύνων αποβλήτων
    (Υ.ΠΕ.Κ.Α)
Γ) Δείγμα τριπλοτύπου εντύπου παρακολούθησης ΑΕΚΚ, το οποίο είναι υποχρεωμένος
    να τηρεί
Δ) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας εργασιών
i. ISO 9001:2008
ii. ISO 14001:2004
iii. ΕΛΟΤ 1801:2008 / OΗSAS 18001:2007
 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του Ν. 4250/14  όπως ισχύει).
 
Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής ο ανάδοχος προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4.2 και 4.4:
α) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικά περί μη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκομίζονται από τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο Δικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.
 
Δικαίωμα συμμετοχής επίσης έχουν:
 
Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.
 
Γ.ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ( κοινή προσφορά )
α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα.
β. Πιστοποιητικά σύμφωνα με την παράγραφο Α του άρθρου 4 της παρούσης που απαιτούνται για τους Έλληνες πολίτες.
 
Δ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ
α. Όλα τα ανωτέρω πλην του πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου.
β. δικαιολογητικά σύστασής τους (καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις, κ.λπ., από τα οποία εκτός των άλλων να προκύπτει και το εξουσιοδοτημένο όργανο ή φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να αποφασίσει για την συμμετοχή στον διαγωνισμό).
γ. απόφαση συμμετοχής τους στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους.
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
            Κανένας δεν μπορεί να συμμετέχει στην ίδια δημοπρασία με περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και Κοινοπραξία.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές και θα πρέπει να τις αποσύρει ο ενδιαφερόμενος εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
6.1 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης, αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. Οι εταιρείες Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και οι κοινοπραξίες από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
6.2 Προσφορές που κατετέθησαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
6.3 Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα:
α. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Το είδος της προσφοράς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
γ. Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
δ. Το αντικείμενο του διαγωνισμού.
ε. Την ημερομηνία του διαγωνισμού.
στ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντος.
6.4 Οι ανωτέρω προσφορές τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο ο οποίος περιέχει:
α. Όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 4 της παρούσης δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις.
β. Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
γ. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχουν τοποθετηθεί σε δύο (2) αντίγραφα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
6.5 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική ή σε επίσημη μετάφραση.
6.6 Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται.
6.7 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός από τα σημεία που αναφέρει σε ρητή δήλωσή του.
6.8 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισμού.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
6.9 Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές.
6.10 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.11 Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών δεν γίνονται δεκτές.
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο Ισχύς προσφορών
7.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά, η οποία ορίζει χρονική διάρκεια ισχύος μικρότερη του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο Προσφερόμενη τιμή
8.1 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση ( διάφορα έξοδα δημοσίευσης – κηρύκεια δικαιώματα κλπ) που θα ισχύει κατά την ημέρα της Δημοπράτησης εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Γαλατσίου.
8.2 Η προσφερόμενη έκπτωση θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ.
 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο
9.1Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή οι φάκελοι των «ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» με την σειρά που υπεβλήθησαν. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών αποσφραγίζει μόνο τον κυρίως φάκελο, μονογράφει και σφραγίζει κατά φύλλο τα δικαιολογητικά, ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται, σφραγίζεται και στη συνέχεια παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα ελέγξει όλα τα δικαιολογητικά.
9.2 Συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι καθώς και τυχόν παρατηρήσεις.
9.3 Το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί είτε στην ίδια είτε σε νέα δημόσια συνεδρίαση, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, η δε μέρα και ώρα θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους από την Υπηρεσία εγγράφως ή με σχετικό fax.
9.4 Στην νέα δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή :
α. Ανακοινώνει τυχόν προσφορές που απορρίφθηκαν και τους λόγους της απορρίψεώς τους.
β. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι στους προσφέροντες.
γ. Σε αυτούς που οι προσφορές τους έγιναν δεκτές και αξιολογήθηκαν αποσφραγίζει τις Οικονομικές Προσφορές και ανακοινώνει δημόσια τα Οικονομικά στοιχεία.
9.5 Ανάδειξη μειοδότη: Η κατακύρωση τελικά γίνεται συνολικά στην εταιρεία της οποίας η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθορισμένους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης και έχει την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά (μεγαλύτερη έκπτωση %). Όλες οι απαιτήσεις της Τεχνικής Έκθεσης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων θεωρούνται ουσιώδεις εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Αξιολόγησης το οποίο ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου αφού προηγουμένως ειδοποιήσει εγγράφως ή τηλεφωνικώς τους διαγωνιζόμενους για την ανάρτηση του πρακτικού σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών καθώς και όσους τυχόν αποκλείσθηκαν στη δημοπρασία και τους λόγους αποκλεισμού τους.
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο – Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
10.1Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του προς τη Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά προτείνει :
α. Κατακύρωση του αποτελέσματος.
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.
γ. Μεταξύ ισοδύναμων διενεργείται κλήρωση.
10.2 Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου,
β. Επανάληψη του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,
γ. Τελική ματαίωση της ανάθεσης και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή κατά περίπτωση.  
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο – Επανάληψη του διαγωνισμού
            Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου μπορεί ο διαγωνισμός να επαναληφθεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει λόγω ασύμφορου αποτελέσματος.
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο – Δηλώσεις του Δήμου
12.1. Η διενέργεια του Διαγωνισμού δεν κατατείνει υποχρεωτικά στην σύναψη Συμβάσεως για τις εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων. Κατά συνέπεια, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου δικαιούται, αζημίως και εφόσον αιτιολογημένα κρίνει σκόπιμο, να μην ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία, να διακόψει, να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο για τον Δήμο τον Διαγωνισμό στο σύνολό του και να μην προχωρήσει στην ανακήρυξη Αναδόχου/ων και στην σύναψη Σύμβασης.
12.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και σε κάθε μέρος της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου Αναδόχου των όρων διενέργειας και των τευχών του Διαγωνισμού στο σύνολό τους. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς, κλπ.
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο – Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
 Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν.
Υποβάλλονται μόνον από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.
Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
·         Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής του διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται απόφαση από τη Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.
·         Για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη.
 
ΑΡΘΡΟ 14Ο – Υπογραφή σύμβασης
       Ο ανάδοχος που κατακυρώθηκε η εργασία υποχρεούται σε διάστημα δέκα (10) από την ημερομηνία ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80.
 
ΑΡΘΡΟ 15Ο – Σύμβαση
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν (Τεχνική Έκθεση και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων) και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
·         Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
·         Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
·         Τις προβλεπόμενες για τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
·         Τον λόγο για τον οποίο καταρτίζεται.
·         Την συμφωνηθείσα τιμή.
·         Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
·         Τον τρόπο παραλαβής.
·         Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
·         Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
·         Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο ή από τον Νόμιμο Αναπληρωτή του. Η σύμβαση τροποποιείται μόνον όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης.
 
ΑΡΘΡΟ 16Ο – Εγγυήσεις
            Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης οφείλει να καταθέσει στον Δήμο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα λήγει τουλάχιστον ένα (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και η αξία της θα είναι ίση με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
ΑΡΘΡΟ 17Ο – Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
17.1 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
17.2 Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις εργασίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και σύμβαση.
17.3 Στον έκπτωτο ανάδοχο μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β. Εκτέλεση της σύμβασης σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ’ ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια του διαγωνισμού, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του δήμου ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα σύμβαση, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από συμβάσεις του δήμου και των δημοτικών του προσώπων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.
 
ΑΡΘΡΟ 18Ο – Δημοσιεύσεις
           Σε μία τοπική εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία). Η δαπάνη για τα έξοδα δημοσίευσης και τυχόν επαναληπτικής στις εφημερίδες θα βαρύνει τον ανάδοχο.
 
ΑΡΘΡΟ 19Ο – Τρόπος πληρωμής
           Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά με την προσκόμιση λογαριασμού σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την εκάστοτε παραλαβή της εργασίας από την αρμόδια υπηρεσία και εφόσον δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της εργασίας.
 
ΑΡΘΡΟ 20Ο –Τιμές- Κρατήσεις
            Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
 
 
                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                  ΕΡΓΑΣΙΑ: «Δαπάνη καθαρισμού 
                     κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:    15 / 2015
                  Κ.Α. :        20.6277.0002
 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΗπαρούσαΣυγγραφήΥποχρεώσεωναφορά:
1) τιςεργασίεςαποψίλωσης οικοπέδων-ακαλύπτων χώρωνκαισυγκεκριμένα 30 στρεμμάτωνπου βρίσκονταιεντόςτων Διοικητικών ορίωντουΔήμουΓαλατσίου που σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ/γματος 4 (Φ.Ε.Κ 724/τ΄β/22-12-1987) ο καθαρισμός τους (οικοπέδων-ακαλύπτων χώρων) είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την διάρκεια του θέρους, αλλά, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οικοπέδων-ακαλύπτων χώρων αδιαφορούν και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 και της παρ.26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/7/6/2010 την υποχρέωση αυτή των ιδιοκτητών (καθαρισμό) αυτεπάγγελτα τον πραγματοποιεί ο Δήμος.
2) Τηνπερισυλλογήαδρανών υλικών (μπάζακ.λ.π ) πουκείταισεοδούς, πλατείες, κοινόχρηστουςχώρουςκαι ακάλυπταοικόπεδατουΔήμου.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Ηπαρούσαεργασίαγίνεταισύμφωναμετιςδιατάξεις:
·         Το Π.Δ.28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
·        Τις νέες διατάξεις του Ν.3731/08 άρθρο 20 παρ. 13
·         Τα άρθρα 209 και 273 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
·        Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
·         Το Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
·        Του Άρθρου 61 Του Ν. 3979/2011(Φεκ.138/τ.Α΄/16-6-11)
·         Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
·         Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/15-07-2010 Α)
·         Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28-09-1999) όπως τροποποιήθηκαν
·        Άρθρο1 του Π.Δ 4 (Φ.Ε.Κ 724/τ΄β/22-12-1987)
·        Την Κ.Υ.Α. 114218/97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
·        Την εγκύκλιο 14873/395/04-04-06 του ΥΠ. ΟΙΚ. «περί εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις συμβάσεις υπηρεσιών»
·        Το Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ 24 Τ’ Α)
·        Ν.4320/2015 άρθρο 37 που αναστέλλει το Β΄ μέρος του Ν.4281/2014
 
            Ησχετικήπίστωσηλαμβάνεταιαπότονπροϋπολογισμό των ανταποδοτικών τουΔήμουοικ. έτους 2015 καιβαρύνειτονΚ.Α. 20.6277.0002. ΗΠροϋπολογισθείσαδαπάνηείναι 50.000,00συμπεριλαμβανομένουτου ΦΠΑ 23%.
Η χρονικήπερίοδοςεκτέλεσηςτουέργουείναιένα (1) έτοςμετάτην υπογραφήτηςσύμβασης.
 
ΑΡΘΡΟ 3°
Τασυμβατικάστοιχείατηςμελέτηςείναι:
1.       Η διακήρυξη
2.       Η Συγγραφή υποχρεώσεων
3.       Ητεχνικήέκθεση
4.       Οιτεχνικέςπροδιαγραφές
5.       Οενδεικτικόςπροϋπολογισμός
ΑΡΘΡΟ 4°
Όλαταέξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) πουθαχρησιμοποιηθούν γιατηνεκτέλεσητηςεργασίαςβαρύνουντοανάδοχοκαθώςεπίσηςκαικάθεείδους ζημιάπροςτρίτουςπουμπορείναπροκληθείκατάτηνεκτέλεσηαυτής. Υποχρεούταιεπίσηςοανάδοχοςνατηρείτιςκείμενεςδιατάξειςτηςεργατικής νομοθεσίαςπερίπρολήψεωςεργατικώνατυχημάτωνκαιπάντεςενγένειτους ισχύοντεςκανονισμούς.
ΑΡΘΡΟ 5°
Όλαταμηχανήματακαιτοτροχαίουλικόπουθαχρησιμοποιηθούνθαείναι ασφαλισμένα. Οανάδοχοςυποχρεούταιναπροσκομίσειστηνυπηρεσίατα αντίστοιχαασφαλιστήριακατάτηνυπογραφήτηςσχετικήςσύμβασης. Επίσης:
·      Με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν στη διάθεση & χρήση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης, το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει (οδηγοί, εργάτες, επιστάτη κλπ), τα ασφάλιστρα (κάθε είδους), τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού, τα καύσιμα, λιπαντικά, service, Κ.Τ.Ε.Ο., τους φόρους και τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων
·         Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού (μηχανήματα ή οχήματα) ή για οιονδήποτε λόγο προκύψει αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται ρητά στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο αντίστοιχο μηχάνημα ή όχημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της
·         Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Αναδόχου ή ο μισθωμένος, από αυτόν, εξοπλισμός πρέπει να είναι ασφαλισμένος για σωματικές βλάβες και ζημίες έναντι τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 6°
Οανάδοχοςυποχρεούταιεπίσηςναχρησιμοποιείασφαλισμένοπροσωπικό γιατοοποίοθαυποβάλλειστηνυπηρεσίατιςαντίστοιχεςκαταστάσειςτουΙΚΑκάθε μήνα.
ΑΡΘΡΟ 7°
Ηεπιβλέπουσαυπηρεσίαδικαιούταιναδιατάξειτηναντικατάστασηήτην άμεσηαποπομπήτωναπειθών, ανίκανωνήμητιμίωνυπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτώνήοποιουδήποτεάλλουεκτουπροσωπικούτουεργολάβου. Διατιςεκ δόλουήαμελείαςπράξειςτούτωνκατάτηνεκτέλεσητηςεργασίαςυπέχειακέραια τηνευθύνηοανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 8°                
Οαριθμόςτουαναγκαίουπροσωπικούγιατηνεκτέλεσητηςεργασίαςθα πρέπειναείναιανάλογοςπροςτηνσημαντικότητατουέργου, τονόγκοτων εργασιών, ταχρονικάόριαεκτελέσεωςτηςεργασίας, τιςσυνθήκεςεργασίαςκαιτον τόποεκτελέσεως.
                         Ηεπιβλέπουσααρχήδικαιούταιναδιατάσσειτηνενίσχυσητωνσυνεργείων τουαναδόχουεάνκρίνειτούτοαπαραίτητο.
ΑΡΘΡΟ 9°
 Άπαντεςοιεργαζόμενοιθαφορούνφόρμαεργασίας. Εξωτερικάδε,θα φορούνπροστατευτικάγιλέκαυψηλήςευκρίνειας.
 Οι οδηγοί του Αναδόχου θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδήγησης.
ΑΡΘΡΟ 10°
Οποιοδήποτευλικόήθελεχρησιμοποιηθείυπότουαναδόχου, θατυγχάνει υποχρεωτικάτηςεγκρίσεωςτηςυπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 11°
Οανάδοχοςυποχρεούταινααπομακρύνειταπροϊόνταπουπροκύπτουν απότιςεργασίεςαποψίλωσηςκαιαπομάκρυνσηςαδρανώνυλικών (μπάζακ.λ.π) καιναταεναποθέτεικαιναταεπεξεργάζεταισεδικότουχώροσύμφωναμετην κείμενηνομοθεσία.
Επίσηςοανάδοχοςπρέπειναδιαθέτειάδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων καθώς και άδεια προσωρινής αποθήκευσης μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων φωτ/φοτωνοποίωνθακαταθέσειστηνυπηρεσία, έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά στα απόβλητα με κωδικούς 17 (απόβλητα από κατασκευές) και 20 (δημοτικά απόβλητα), φωτ/φο της οποίας (έγκρισης) θα καταθέσουν στην υπηρεσία,καθώςκαισύμβασημε τονΕνιαίοΣύνδεσμοΔήμωνκαιΚοινοτήτωνφωτ/φο της οποίας (Σύμβασης) επίσηςθα καταθέσειστηνυπηρεσία.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ: Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει με ποινή αποκλεισμού Βεβαίωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα, και τον αριθμό μητρώου παραγωγού για το έτος 2015.
ΑΡΘΡΟ 12°
Οανάδοχοςυποχρεούταιμέσασε 10 ημέρεςαπότηνκοινοποίησητου αποτελέσματος ( καιπάντωςόχιπριναπόπέντεημέρες) ναπροσέλθειγιατην υπογραφήτηςσχετικήςσύμβασης, προσκομίζονταςεγγυητικήεπιστολήκαλής εκτέλεσηςίσημετο 5% τουπροϋπολογισμούχωρίςτοΦ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 13°
Σεπερίπτωσημηεκτελέσεωςτηςανατεθειμένηςαπότηνυπηρεσίαεργασία επιβάλλεταιποινικήρήτραποσού 150 ευρώανάμέρα.Ηποινικήρήτραθα κρατείταιαπότηνεγγυητικήεπιστολήκαλήςεκτέλεσηςκαιεπιβάλλεταιμεαπόφαση ΔημοτικούΣυμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 14°
Οανάδοχοςδενδικαιούταιουδεμίααποζημίωσηαπότηναναθέτουσααρχή γιαοποιαδήποτεβλάβηπροκληθείκατάτηνεκτέλεσητηςεργασίας, για οποιαδήποτεφθοράήαπώλειαυλικώνκαιγιαοποιαδήποτεενγένειζημίααυτού οφειλόμενηείτεειςαμέλεια, απρονοησίαήανεπιτηδειότητααυτούήτου προσωπικούτου.
ΑΡΘΡΟ 15°
Οανάδοχοςθαεπιβαρύνεταιμεόλεςτιςνόμιμεςκρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 16°
Οιτιμέςδενυπόκεινταισεκαμίααναθεώρησηγιαοποιονδήποτελόγοή αιτία, αλλάπαραμένουνσταθερέςκαιαμετάβλητεςκατάτηδιάρκειατης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 17°
Οανάδοχοςσύμφωναμετιςισχύουσεςδιατάξειςβαρύνεταιμεόλους ανεξαιρέτωςτουςφόρουςυπέρτρίτων.
Ειδικότερα, κατάτηνεξόφλησητωντιμολογίωντουπρομηθευτήπουθα αναδείξειοδιαγωνισμόςθαγίνονταιοιεξήςκρατήσεις :
      Φόροςεισοδήματοςσεποσοστό 8% κ.τ.λ
      ΟΦ.Π.Α. βαρύνειτοΔήμο
Οιπαραπάνωκρατήσειςυπολογίζονταικάθεφοράεπίτηςκαθαρήςαξίαςτων τιμολογίων.
ΑΡΘΡΟ 18°
Οιδιαφορέςπουθαεμφανισθούνκατάτηνεφαρμογήτηςσύμβασης, επιλύονταισύμφωναμετιςισχύουσεςδιατάξεις.
 
 
  Γαλάτσι 20 / 04 / 2015
Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμ. Καθαριότητας
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                  ΕΡΓΑΣΙΑ: «Δαπάνη καθαρισμού 
                     κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:    15 / 2015
                  Κ.Α. :        20.6277.0002
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα απομάκρυνσης αδρανών υλικών (μπάζα κ.λ.π) από κοινόχρηστους χώρους και οδούς του Δήμου καθώς και τον καθαρισμό και αποψίλωση λόγω θέρους των παρακάτω οικοπέδων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων μας που σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ/γματος 4 (Φ.Ε.Κ 724/τ΄β/22-12-1987) ο καθαρισμός τους (οικοπέδων – ακαλύπτων χώρων ) είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών τους προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατά την διάρκεια του θέρους, αλλά, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω οικοπέδων-ακαλύπτων χώρων αδιαφορούν και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 και της παρ.26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/7/6/2010 την υποχρέωση αυτή των ιδιοκτητών (καθαρισμό) αυτεπάγγελτα πραγματοποιεί ο Δήμος, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τις εν λόγω εργασίες και την μη ύπαρξη μονάδας αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων όπως προβλέπεται από την υπ αριθ. Η.Π. 50910/2727/16-12-2003 (ΦΕΚ 1909/22-12-1909) διυπουργική απόφαση και από το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/13-2-2012) και προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και συγχρόνως να υπάρχει ο αναγκαίος ευπρεπισμός της πόλης επιβάλλεται άμεσα η πραγματοποίηση της εργασίας «Δαπάνη καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων».    
Οπροϋπολογισμόςτωνπροαναφερόμενωνεργασιώνανέρχεταιστοποσό των 50.000,00συμπεριλαμβανομένουκαιτουΦΠΑ23%  επιβαρύνονταςτονπροϋπολογισμότου 2015 στονΚ.Α. 20.6277.0002.
Ηεκτέλεσητωνεργασιών, θαγίνεισύμφωναμετιςδιατάξειςτουΠ.Δ. 28/80, Ν.3463/06, Ν.3731/08, το άρθρο 22 του Ν.3536/07, Ν.2326/95 και τηνΥ.Αμεαρ. 2/45564/0026/01 (εκ 1066Β) όπωςαντικαταστάθηκεμετηνυπαρ. 35130/739/9-8-2010 Υ.Α (ΦΕΚ 1291 Β 11/8/2010) Ν. 3852/2010, Ν. 3861/2010 ΠρόγραμμαΔΙΑΥΓΕΙΑ, του Άρθρου 61 Του Ν. 3979/2011(Φεκ.138/τ.Α΄/16-6-11)& Ν.4320/2015 άρθρο 37 που αναστέλλει το Β΄ μέρος του Ν.4281/2014.
.           Ταοικόπεδαείναι:
1.    Αγ. Γλυκερίας & Κιλκίς
2.    Ζήνωνος 17 και Ανώνυμος
3.    Βυζαντίου 17
4.    Ιπποκράτους 23-25 & Αγ. Γλυκερίας
5.    Κλεάρχου 28 & Αθηναίων
6.    Προόδου 23
7.    Προόδου 18 & Ειρηναίου
8.    Στρεψιάδους & Γρηγορίου Ε΄
9.    Σαρωνικού 8
10. Φανερωμένης 16
11. Αρσινόης 13
12. Αρσινόης 15
13. Αστέρων 12
14. Αλαμάνας 8
15. Σύρου & Πόρου
16. Κυθήρων 27
17. Κυθήρων 31
18. Μέσης 4 (σκαλοπάτια)
19. Πλάτωνος 5 & Απειράνθου
20. Λυκούργου 7
21. Μεσσηνίας 30-32
22. Σπετσών 7-9
23. Δράμας 6
24. Δράμας 26
25. Καβάλας 12
26. Λέσβου 54
27. Λέσβου τέρμα αριστερά
28. Δρυόπιδος & Φιλόθεης
29. Προόδου 5
30. Παραδεισίων 20
31. Καλαμών & Φανερωμένης 39
32. Λασιθίου & Κύκνων
33. Τράλλεων 99
34. Καλογήρου Σαμουήλ & Σουλίου
35. Ανταίου-Κυβέλης (διαμπερές)
36. Κρήτης 17
37. Ρεθύμνης 16
38. Νυμφών & Πανός
39. Ι. Φωκά (στην Τράπεζα Πειραιώς)
40. Πελοποννήσου & Κυμοθόης
41. Κύκνων (στη Ζαΐρα)
42. Παπαφλέσσα & Αγ. Ειρήνης
43. Σκουφά 26
44. Στεφανοπούλου 10
45. Ελικώνος & Σπον
46. Νοταρά 17 ή 13
47. Μεσολογγίου & Τανάγρας
48. Ιπποκράτους & Αγ. Γλυκερίας
49. Λεωνιδίου 17
50. Καστελίου 25
51. Μεσολογγίου 14
52. Αγ. Γλυκερίας 54-58 (στον Ανώνυμο)
53. Πενταγιών 14
54. Αγ. Αναργύρων 45
55. Ωρωπού & Βρούτου
56. Αγ. Αναργύρων & Παρθενόπης
57. Κουρτίου & Αγ. Σπυρίδωνος
58. Πρωτοπαπαδάκη 87
59. Πρωτοπαπαδάκη 89
60. Πρωτοπαπαδάκη 91
61. Πρωτοπαπαδάκη (μπετόδρομος)
62. Λ. Βεΐκου & Εσπερίδων
63. Αργοστολίου 2
 
 
                              
Γαλάτσι 20 / 04 / 2015
Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμ. Καθαριότητας
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                  
     ΕΡΓΑΣΙΑ:        «Δαπάνη καθαρισμού 
                        κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:    15 / 2015
                  Κ.Α. :         20.6277.0002
 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Σταπλαίσιατηςπροσπάθειαςγιατηνβελτίωσητηςεικόναςτηςπόληςμας, τηντήρησητηςκαθαριότητας, καιτηνδιασφάλισητηςδημόσιαςυγείας προβλέπεται:
α) ναγίνουνεντός 30 στρεμμάτωναποψιλώσειςαπόξεράχόρταγιατηναποφυγή πυρκαγιάςκατάτουςκαλοκαιρινούςμήνες, μεβενζινοκίνηταχορτοκοπτικάπεζού χειριστή
β) καθαρισμοίκοινόχρηστωνχώρων, ακάλυπτωνοικοπέδων, απόαδρανήυλικά (μπάζακ.τ.λ) καιγιατηναποφυγήεστιώνμόλυνσης, με φορτωτή και δύο φορτηγά αυτοκίνητα άνω των 10 τόνων.
Ταοικόπεδακαιοικοινόχρηστοιχώροιπουθαγίνουνοιεπεμβάσειςθα υποδειχθούναπότηνΥπηρεσία. Οπροαναφερόμενοςχώρος (βλ. καιτεχνική έκθεση) προςαποψίλωση & περισυλλογήαδρανώνυλικών, δενδεσμεύειτην υπηρεσία, ηοποίαμπορείναζητήσειαπότονανάδοχοναεπέμβεικαισεάλλο κοινόχρηστοχώροτηςπεριοχήςπουχρειάζεταιεπέμβασηπροστασίας, χωρίςνα ξεπεράσειτηναπαιτούμενηποσότητατηςαναφερόμενηςεργασίας.
 
     ΙσχύουσαΝομοθεσία
 
·         Το Π.Δ.28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
·        Τις νέες διατάξεις του Ν.3731/08 άρθρο 20 παρ. 13
·         Τα άρθρα 209 και 273 και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
·        Το Ν. 4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
·         Το Ν.4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
·        Του Άρθρου 61 Του Ν. 3979/2011(Φεκ.138/τ.Α΄/16-6-11)
·         Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
·         Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/15-07-2010 Α)
·         Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28-09-1999) όπως τροποποιήθηκαν
·        Άρθρο1 του Π.Δ 4 (Φ.Ε.Κ 724/τ΄β/22-12-1987)
·        Την Κ.Υ.Α. 114218/97 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
·        Την εγκύκλιο 14873/395/04-04-06 του ΥΠ. ΟΙΚ. «περί εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις συμβάσεις υπηρεσιών»
·        Το Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ 24 Τ’ Α)
·        Ν.4320/2015 άρθρο 37 που αναστέλλει το Β΄ μέρος του Ν.4281/2014
 
Γενική & ΕιδικήΠεριγραφήΕργασίας
Τασυνεργείααποψίλωσηςκαιπερισυλλογήςαδρανώνυλικώνθα αποτελούνταιαπόεξειδικευμένουςτεχνίτεςκαιεργάτεςπουθαεπιβλέπονταιαπό εργοδηγούςπουθαγνωρίζουντουςκανόνεςτωνπαραπάνωεργασιών .Οανάδοχοςαναλαμβάνει:
α) τηνυποχρέωσηεργασιώναποψίλωσηςγιαέκταση 30 στρεμμάτωνκαι    την άμεση   αποκομιδή   των   προϊόντων   αποψίλωσης   και   την   εναπόθεση   και   την επεξεργασίααυτώνσεδικότουχώροσύμφωναμετηνκείμενηνομοθεσία .
Ηεργασίατηςαποψίλωσηςθαπρέπειναγίνειέτσιώστετοχόρτοναμηνείναι πάνωαπότρία (3) εκατοστά. Θαχρησιμοποιηθούνπροςτούτοόλατααπαραίτητα μηχανικάκαιάλλαμέσαγιατηνποιοτικήεκτέλεσητηςεργασίας.
β) Τηναποκομιδήαδρανώνυλικών (μπάζακ.λ.π) απόκοινόχρηστουςχώρους καιοδούςτουΔήμουκαθώςκαιτηναπομάκρυνσηκαιεναπόθεσηκαιεπεξεργασία αυτώνσεδικότουχώρο.
Τασυνεργείατουαναδόχουπουθαεκτελούντιςεργασίεςαποκομιδής αδρανώνυλικώνθαπρέπειναείναιεξοπλισμέναμετααπαραίτηταμέσα προστασίαςτηςσωματικήςτουςακεραιότηταςόπωςπ.χ. γάντια, φωσφορίζοντα γιλέκα, γυαλιάπροστασίαςκλπ.
Γαλάτσι 20 / 04 / 2015
Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμ. Καθαριότητας
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                 
   ΕΡΓΑΣΙΑ:        «Δαπάνη καθαρισμού 
                     κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:    15 / 2015
                  Κ.Α. :         20.6277.0002
 
 
 
 
 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οιεργασίεςαποψίλωσηςκαιαποκομιδήςαδρανώνυλικών, γίνονται μετάαπόπαρακολούθησηκαιπεριλαμβάνουντιςτιμέςαμοιβήςτεχνίτη, ανειδίκευτουεργάτηκαιοδηγού, τηχρησιμοποίησηόλωντωναπαραίτητων μηχανικώνκαιάλλωνμέσωνκαθώςκαιτηχρήσηανατρεπόμενουφορτηγού γιαμεταφοράτωνπροϊόντωναποψίλωσηςκαιαποκομιδήςαδρανώνυλικών.Καθώςκαιόλεςτιςνόμιμες κρατήσεις.
 
Α/Α
ΕΙΔΟΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
ΔΑΠΑΝΗ
 
1
Αποψίλωση με αποκομιδή
 Στρέμμα
30
70
3.600,00
2
Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων – μπαζών
Μ3
925
40
37.000,00
 
ΜΕΡΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
40.600,00
 
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
50,00
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
40.650,00
 
 
Φ.Π.Α 23%
9.350,00
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
50.000,00
 
Γαλάτσι 20/04/2015
 
                            
Η Συντάξασα
Προϊσταμένη Τμ. Καθαριότητας
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                 
   ΕΡΓΑΣΙΑ:        «Δαπάνη καθαρισμού 
                     κοινοχρήστων χώρων 2015»
 
                  ΑΡ. ΜΕΛ.:    15 / 2015
                  Κ.Α. :         20.6277.0002
 
 
 
 
 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
 
Α/Α
ΕΙΔΟΣΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔA
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
μονάδος
ΔΑΠΑΝΗ
1.
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΜΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
Στρέμμα
30
 
 
2.
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΟΓΚΩΔΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΜΠΑΖΑ
Μ3
925
 
 
 
 
 
ΜΕΡΙΚΟΣΥΝΟΛΟ:
 
 
 
 
 
 
 
 
Φ.Π.Α. 23%:
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr