ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

31-05-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 
 
 
ΓΑΛΑΤΣΙ 30 / 5 / 2016
 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17031
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
 
 
            Ο Δήμαρχος Γαλατσίου έχοντας υπ’ όψιν:
 
            1) Τη με αρ. 20/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
            2) Τη με αρ. 165/2016 (ΑΔΑ: 649ΗΩ9Λ-8ΗΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη της ανάθεσης της “Σύνταξης τοπογραφικών μελετών έτους 2016” και καθορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της η απευθείας ανάθεση κατά τις κείμενες διατάξεις..
            3) Το με ΑΔΑΜ: 16REQ004228413 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Γαλατσίου.
4) Τη με αρ. 236/2016 (ΑΔΑ: 70ΘΞΩ9Λ-Κ5Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η ψήφιση πίστωσης 4.800,00 ευρώ (πίστωση έτους 2016) σε βάρος του Κ.Α. 30.7412.0018.
            5) Το με ΑΔΑΜ: 15REQ004414499 εγκεκριμένο αίτημα του Δήμου Γαλατσίου.
           
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 
Την ανάθεση της εκπόνησης της “ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016” σε ιδιώτη πτυχιούχο μελετητή τουλάχιστον Α’ ή Β’ τάξης για κατηγορίες μελετών του άρθρ. 2 του Π.Δ. 541/1978 όπως ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα της κατηγορίας 16 (Τοπογραφικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των 3.902,44 € χωρίς ΦΠΑ 23% (δηλαδή: 3.902,44 + ΦΠΑ 23% = 4.800,00 €).
Προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2055413, fax 213 2055344, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Γιώτη Άννα.
 
 
 
 
         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr