ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ <<ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ>>

06-07-2011 Ενημέρωση

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΔΑ:4ΑΣΟΩ9Λ-ΙΚΠ
 

ΓΑΛΑΤΣΙ 5/7/2011

 

Αριθ. Πρωτ. 27001

Βαθμός προτ/τας

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ :

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση :

Ιπποκράτους 2 & Αρχιμήδους 

Ταχ. Κώδ. :

111. 46

Πληροφορίες :

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο :

210 2143 401
F.A.X. :
210 2143 337
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΠΑΝΑΚHΡYΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

            Προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας <<ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ>>, ζητά από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα παραλάβουν από την υπηρεσία .

            Η εν λόγω εργασία θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι μέχρι & την 18/7/2011

            Πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου (Ιπποκράτους 2 – Γαλάτσι, 2ος όροφος  – Τηλ. Επικοινωνίας 210 2143 401) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι & την 18/7/2011          & θα φέρουν την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ>>

 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr