Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για μίσθωση πούλμαν

27-06-2013 Ενημέρωση

 
 
 
 
 
 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                        Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

           Γαλάτσι   27/06/2013
Αριθ. Πρωτ.1621 Βαθμός προτεραιότητας

                         

Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους & Αρχιμήδους

ΤΑΧ. ΚΩΔ    : 111 46
Τηλέφωνο      : 213 2055387
FAX               : 213 2055387
 
 

 ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για μίσθωση πούλμαν.

 
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ 

«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»

Ανακοινώνει ότι θα αναθέσει με απευθείας διαδικασία την μίσθωση έως τριών(3) πούλμαν για την μεταφορά έως εκατόν πενήντα (150) μελών του ΚΑΠΗ Γαλατσίου ,στην παραλία του Σχοινιά για θαλάσσια μπάνια, κατά το χρονικό διάστημα από 08/07/2013 έως 02/08/2013 ,(εκτός σαββατοκύριακου ),συνολικά είκοσι(20) ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει, την οικονομική προσφορά και τα λοιπά  τα δικαιολογητικά που  απαιτούνται σύμφωνα με την 1/2013 μελέτη της υπηρεσίας η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση ,στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»  (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι) μέχρι την Τετάρτη 03.07.2013 και ώρα 13.00.

Οι ενδιαφερόμενοι ,προκειμένου να ενημερωθούν πληρέστερα ,μπορούν να λαμβάνουν γνώση της 1/2013 μελέτης της υπηρεσίας μας «Ενοικίαση Πούλμαν για την μεταφορά των μελών του ΚΑΠΗ για θαλάσσια μπάνια», από την ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gr)   αλλά και από   την υπηρεσία μας.

 
                                                                                    Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                 Χριστοδούλου Αγαμέμνων
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
Αρ.Μελέτης: 1/2013
 
 
 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ
 
 
Περιεχόμενα.
1.Τεχνική έκθεση.

2Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

3.Συγγραφή  υποχρεώσεων.
4.Τιμολόγιο
 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ενοικίαση πούλμαν για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ για θαλάσσια μπάνια.

                                                      

                         TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ
 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη μίσθωση έως και τριών (3) τουριστικών λεωφορείων πενήντα (50) θέσεων με κλιματισμό, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του Ο.Κ.Π.Α .Δήμου Γαλατσίου, σε σχέση με τη μεταφορά έως και 150 μελών Κ.Α.Π.Η, ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θαλασσίων μπάνιων του Οργανισμού στην παραλία του Σχοινιά (Σχοινιάς Πεύκα Τέρμα) για θεραπευτικούς λόγους.

Η μίσθωση αποβλέπει στην αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς ατόμων από το Γαλάτσι στην παραλία του Σχοινιά.

Η μεταφορά των μελών του Κ.Α.Π.Η θα γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 8 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2013, εκτός Σαββάτου & Κυριακής (Συνολικά είκοσι (20) ημέρες) από το Γαλάτσι προς την παραλία του Σχοινιά και επιστροφή.

Οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής θα ορισθούν στην σύμβαση.

Τα προς μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι σε αρίστη κατάσταση ,με κλιματισμό και ανέσεις για την μεταφορά των ατόμων.

Επίσης απαιτείται και η παρουσία ενός διαπιστευμένου ναυαγοσώστη  ανά πούλμαν , καθώς και η παρουσία ιατρού, ή επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή για το σύνολο των μελών. Το κόστος απασχόλησης τους βαρύνει τον ανάδοχο. 

Καθήκοντα συνοδείας του ναυαγοσώστη.

Ο ναυαγοσώστης πέραν των συνήθων καθηκόντων του επιβαίνει στο πούλμαν που του αντιστοιχεί και συνοδεύει τα μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους προς και από τον προορισμό τους.

Επί πλέον αφού παραλάβει κατάλογο εγγεγραμμένων μελών ανά πούλμαν φροντίζει για την επιβίβαση των μελών κατά την αναχώρηση προς και από τον προορισμό τους και πραγματοποιεί έλεγχο για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας εγγεγραμμένων και επιβαινόντων.

Για τα αποτελέσματα του ελέγχου ενημερώνει καθημερινά τα αρμόδια Κ.Α.Π.Η 

 Σημεία αναχώρησης των πούλμαν :

1ο από Παπαφλέσσα & Ηνιόχου

2ο από Στάση Συκιά (Λεωφ. Γαλατσίου) και πέρασμα από Παλαιό Βενέτη (Λεωφ. Βεϊκου)

3ο από Βεϊκου και Χρήστου Λαδά και πέρασμα από κατάστημα manandmaneti

( Βεϊκου). Εκτός των παραπάνω και τα τρία πούλμαν πρέπει να διέρχονται από τη Οδό Καραϊσκάκη ( Palletstores ) για την εξυπηρέτηση των μελών του Δ Κ.Α.Π.Η.

Πέραν των στάσεων αυτών καμία άλλη στάση δεν προβλέπεται κατά τη συνολική μετακίνηση εκτός εκτάκτων αναγκών.

Ο προϋπολογισμός της προσφερόμενης μίσθωσης ανέρχεται μέχρι το ποσό των ……€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% και της δαπάνης για την απασχόληση ναυαγοσώστη ,και θα βαρύνει πίστωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. με Κ.Α: 10.6413.0001 με τίτλο «Μεταφορά μελών Κ.Α.Π.Η.) οικονομικού έτους 2013.

Ανάλογα με την συμμετοχή των μελών, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να μισθώσει τα λεωφορεία που αναλογούν στον πραγματικό αριθμό των μεταφερόμενων μελών και όχι και τα τρία (3) λεωφορεία άρα και η συνολική δαπάνη να διαμορφωθεί ανάλογα με τον πραγματικό αριθμό των πραγματοποιημένων δρομολογίων όπως αυτό θα βεβαιώνεται από τον Οργανισμό.

                

 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ενοικίαση πούλμαν για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ για θαλάσσια μπάνια.

                                                      

                    ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την μίσθωση τριών (3) λεωφορείων πενήντα(50) θέσεων με κλιματισμό, για τις ανάγκες μεταφοράς εκατόν πενήντα (150) μελών των Κ.Α.Π.Η Γαλατσίου, για θαλάσσια μπάνια στην παραλία του Σχοινιά(Σχοινιάς Πεύκα Τέρμα)για θεραπευτικούς λόγους.

 
ΑΡΘΡΟ 20

Η παρούσα μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών Ο.Τ.Α.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.83Ν.2362/95 & του αρ83 Ν.3463/2006.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.780,45€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει την εξειδικευμένη πίστωση με στοιχεία Κ.Α 10.6413.0001 προϋπολογισμού του Ν.Π, με τίτλο «Μεταφορά μελών Κ.Α.Π.Η.» οικονομικού έτους 2013.

ΑΡΘΡΟ 30
 
Τα συμβατικά τεύχη της μίσθωσης είναι:
1.Η Συγγραφή υποχρεώσεων.

2.Η τεχνική έκθεση.

3.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.

4.Ο προϋπολογισμός προσφοράς.

5.Το τιμολόγιο της μελέτης.
6.Το τιμολόγιο της προσφοράς.
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 40
 

Όλα τα έξοδα του μισθωμένου οχήματος βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτή. Τον εκμισθωτή βαρύνει επίσης η συντήρηση και η καλή λειτουργία του οχήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις της μίσθωσης ,καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος ,τέλος η δασμός, καθώς και η ασφαλιστική κάλυψη των επιβαινόντων όπως και η παρουσία ενός ναυαγοσώστη ανά πούλμαν και ενός επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή για το σύνολο των συμμετεχόντων.

 
ΑΡΘΡΟ 50
 

Η μεταφορά των ατόμων θα γίνεται καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής κατά την χρονική περίοδο από 8 Ιουλίου 2013 έως 2 Αυγούστου 2013 (Συνολικά είκοσι(20) ημέρες.)

Ώρα αναχώρησης από Γαλάτσι 08.30.
Ώρα αναχώρησης από παραλία Σχοινιά 12.30.

Το ΝΠ σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών όπως: καύσωνας ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της μεταφοράς ή τροποποίησης του ημερήσιου προγράμματος όποτε κριθεί αναγκαίο για λόγους προστασίας των μελών του.

 
 
ΑΡΘΡΟ 60

Προκειμένου να γίνει η επιλογή του αναδόχου ,οι ενδιαφερόμενοι θα συνυποβάλλουν πέραν της οικονομικής προσφοράς όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης ,τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιμελητηρίου όπου να φαίνεται το επάγγελμα του συμμετέχοντος και ότι   είναι γραμμένος σε αυτό.

2.Επικυρωμένο Φ/Α της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.  

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι για τον σκοπό της παρούσης σύμβασης διαθέτουν τρία(3) λεωφορεία πενήντα (50) θέσεων τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσης.

4.Επικυρωμένο Φ/Α των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων από τα οποία να προκύπτει η παλαιότητά τους και ο αριθμός των θέσεων τους.

5.Επικυρωμένο Φ/Α των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης των οχημάτων για την χρονική περίοδο εφαρμογής της σύμβασης. Η ασφάλιση των οχημάτων θα καλύπτει τις υποχρεωτικές από τον νόμο καλύψεις ,καθώς και τους επιβαίνοντες ,καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης χωρίς χρονικά κενά.

6.Επικυρωμένο φ/α τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο εν ισχύ και για επιτυχή έλεγχο, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, χωρίς κενά.

7.Επικυρωμένα φ/α των κατάλληλων επαγγελματικών αδειών οδήγησης των οδηγών των οχημάτων ,οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και να ανανεώνονται εγκαίρως σε περίπτωση λήξης τους.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι οδηγός δεν συμπεριφέρεται ευπρεπώς σε μέλη του ΚΑΠΗ η υπάλληλο της υπηρεσίας ,ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άμεσα.

Η πληρωμή του εκμισθωτή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος με την έκδοση προσποίησης από τον αρμόδιο υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας με την προσκόμιση τιμολόγιου και την καταβολή των νομίμων κρατήσεων από τον εκμισθωτή.

 
ΑΡΘΡΟ 70
 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης που θα έχει συνταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δημοσίου, και θα αφορά την καλή εκτέλεση της σύμβασης και η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης προ Φ.Π.Α .

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει ο εκμισθωτής για την πραγματοποίηση κάποιων η κάποιου δρομολογίων το Ν.Π. έχει κάθε δικαίωμα να καλέσει άλλο πούλμαν για την μεταφορά των μελών του Κ.ΑΠ.Η ,σε βάρος αυτού που δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του.

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ’

Ενοικίαση πούλμαν για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ για θαλάσσια μπάνια.

 
 
 
 
 

                                                       

                                              ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από το Γαλάτσι προς την παραλία Σχοινιά (Πεύκα Τέρμα) και επιστροφή στο Γαλάτσι, από μισθωμένο λεωφορείο πενήντα(50) θέσεων με κλιματισμό ,αρίστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες .

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου & Κυριακής από 8 Ιουλίου 2013 έως 2 Αυγούστου 2013 (Συνολικά -20-ημέρες).

Ώρα αναχώρησης από Γαλάτσι…08:30….
Ώρα αναχώρησης από παραλία Σχοινιά…12:30………….

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά- καύσιμα –ανταλλακτικά-φθορές ,οδηγός, ναυαγοσώστης σε κάθε πούλμαν , ασφάλιση του οχήματος & των μεταφερόμενων ατόμων επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής για το σύνολο των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος ,δασμός η τέλος.

 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ: 263€ με ΦΠΑ
 

                                                                 Γαλάτσι……/…./……

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ’

Ενοικίαση πούλμαν για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ για θαλάσσια μπάνια.

 
 
 
 
 

                                                      

                           ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από το Γαλάτσι προς την παραλία Σχοινιά(Πεύκα Τέρμα) και επιστροφή στο Γαλάτσι, από μισθωμένο λεωφορείο πενήντα(50) θέσεων με κλιματισμό ,αρίστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες .

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου & Κυριακής από 8 Ιουλίου 2013 έως 2 Αυγούστου 2013 (Συνολικά -20-ημέρες).

Ώρα αναχώρησης από Γαλάτσι…08:30….
Ώρα αναχώρησης από παραλία Σχοινιά…12:30………….

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά- καύσιμα –ανταλλακτικά-φθορές ,οδηγός ,ναυαγοσώστης σε κάθε πούλμαν , επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής για το σύνολο των συμμετεχόντων ασφάλιση του οχήματος & των μεταφερόμενων ατόμων )καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος ,δασμός η τέλος.

 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:………………………………. ΜΕ ΦΠΑ
 
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………FAX………………………………….

                                                                   

 
 

                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ’

Ενοικίαση πούλμαν για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ για θαλάσσια μπάνια.

 
 
 
 
 

                                                  

                                              ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

Δρομολόγιο μεταφοράς εκατόν πενήντα (150) μελών του ΚΑΠΗ από Γαλάτσι   στην παραλία Σχοινιά(πεύκα τέρμα) και επιστροφή στο Γαλάτσι

          20

          60

 232,75€

13.965,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ

13.965,00€

Φ.Π.Α 13%

 1815,45

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

15.780,45€
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ’

Ενοικίαση πούλμαν για μεταφορά μελών του ΚΑΠΗ για θαλάσσια μπάνια.

 
 
 
 
 

                                                      

                                              ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

Δρομολόγιο μεταφοράς εκατόν πενήντα (150) μελών του ΚΑΠΗ από Γαλάτσι   στην παραλία Σχοινιά(πεύκα τέρμα) και επιστροφή στο Γαλάτσι

          20

          60

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

Φ.Π.Α 13%

 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

 
 
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………FAX………………………………….

                                                                   

 
 

                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ


 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr