Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση τουριστικών λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου (θαλάσσια μπάνια-εκδρομές) του Ν.Π. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

05-06-2015 Ενημέρωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                        Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
 
 
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
Γαλάτσι   04-06-2015
Αριθ. Πρωτ. 1257
 
                         
Ταχ. Δ/νση     :  Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2
ΤΑΧ. ΚΩΔ      :  111 46
Πληροφορίες: Δημόπουλος Αλκιβιάδης
Τηλέφωνο      :  2132055366
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:   «Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για  τη μίσθωση  τουριστικών λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου (θαλάσσια μπάνια-εκδρομές)  του Ν.Π. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’».
 
                                                    
          Η   Πρόεδρος του Δ.Σ του  Ν.Π.Δ.Δ 
  «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
 
 
Ανακοινώνει, ότι θα αναθέσει με απευθείας διαδικασία, τη μίσθωση τουριστικών λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου (θαλάσσια μπάνια-εκδρομές).
Οι υπηρεσίες μεταφοράς , περιγράφονται στην υπ.αριθμ: 55/2015 (ΑΔΑ:ΩΦΖΦΟΛΙ5-ΖΕΟ), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο αναρτημένο στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων πρωτογενές αίτημα   (ΑΔΑΜ:15REQ002785320) – Εγκ. Αίτημα (15REQ002822940).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καταθέτουν τις οικονομικές προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται  α) η επωνυμία της επιχείρησης και  β) η ένδειξη  «Προσφορά για την μίσθωση τουριστικών λεωφορείων για την μεταφορά των μελών των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου (θαλάσσια μπάνια-εκδρομές)» στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ( Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι)  μέχρι την  Τετάρτη 10-06-2015.
 
Κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου , θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά, επί του συνόλου των ζητούμενων μεταφορών, μετά από συλλογή και αξιολόγηση προσφορών από επαγγελματίες του κλάδου.
 
 
 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο:  19.975,00 € χωρίς Φ.Π.Α
 
 
.
 
 
                   Η  Πρόεδρος του  Δ.Σ
 
                                                               Σπηλιοπούλου-Χρυσάγη Κωνσταντίνα

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 

 

 

Γαλάτσι , 15/05/2015

                              Αρ.Πρωτ:982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γαλάτσι 15/05/2015

                              Αριθμ.Πρωτ:982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών του Κ.Α.Π.Η Γαλατσίου, για θαλάσσια μπάνια, εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, για το έτος 2015

 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Θαλάσσια Μπάνια-Μονοήμερες εκδρομές & επισκέψεις σε θέατρα) για το έτος 2015.

 

 

Περιεχόμενα.

1.Τεχνική  έκθεση.

2Ενδεικτικός προϋπολογισμός.

3.Συγγραφή υποχρεώσεων.

4.Τιμολόγιο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:1/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών του Κ.Α.Π.Η Γαλατσίου, για θαλάσσια μπάνια, εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, για το έτος 2015

 

 

 

 

 

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη μίσθωση τουριστικών λεωφορείων μονώροφων πενήντα (52) θέσεων

για τις εξής μεταφορές μελών του Κ.ΑΠ.Η Γαλατσίου:

 

 

1)    ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ

 

Μίσθωση τριών (3) έως τεσσάρων  (4) τουριστικών λεωφορείων για την μεταφορά 150  έως 200 μελών του  Κ.Α.Π.Η,  ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θαλασσίων μπάνιων του Οργανισμού  στην παραλία του  Σχοινιά (Σχοινιάς, Πεύκα, Τέρμα) για θεραπευτικούς λόγους.

Η μίσθωση αποβλέπει στην αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς ατόμων από το Γαλάτσι στην παραλία του Σχοινιά.

Η μεταφορά  των μελών του Κ.Α.Π.Η θα γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 22 Ιουνίου  2015 έως και 17 Ιουλίου 2015 , εκτός Σαββάτου & Κυριακής

Με κριτήριο, τις αιτήσεις συμμετοχής των μελών του Κ.Α.Π.Η. προβλέπεται εναλλακτικά η μίσθωση α) τεσσάρων (4) τουριστικών λεωφορείων για την μεταφορά διακοσίων(200)  μελών για δεκαπέντε(15) θαλάσσια μπάνια   ή β) τριών(3)  τουριστικών λεωφορείων για την μεταφορά εκατόν πενήντα (150)  μελών για είκοσι (20 ) θαλάσσια μπάνια. Σε κάθε περίπτωση ο  συνολικός αριθμός των δρομολογίων που θα εκτελεσθούν θα είναι εξήντα(60).

Οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής  θα ορισθούν στην σύμβαση.

Τα προς μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι  σε αρίστη κατάσταση μονώροφα ,με κλιματισμό και ανέσεις για την μεταφορά των ατόμων.

Επίσης απαιτείται και η παρουσία ενός διαπιστευμένου ναυαγοσώστη ανά πούλμαν , καθώς και η παρουσίαιατρού, ή επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή για το σύνολο των μελών. Το κόστος απασχόλησης τους  βαρύνει τον ανάδοχο. 

Καθήκοντα συνοδείας του ναυαγοσώστη.

Ο ναυαγοσώστης πέραν των συνήθων καθηκόντων του επιβαίνει στο πούλμαν που του αντιστοιχεί και συνοδεύει τα μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους προς και από τον προορισμό τους.

Επί πλέον  αφού παραλάβει κατάλογο εγγεγραμμένων μελών ανά πούλμαν φροντίζει για την επιβίβαση των μελών κατά  την αναχώρηση προς και από τον προορισμό τους και πραγματοποιεί έλεγχο για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας εγγεγραμμένων και επιβαινόντων.

Για τα αποτελέσματα του ελέγχου ή όποια άλλα προβλήματα σχετικά με την μεταφορά των μελών και την καθημερινή ροή του προγράμματος υποχρεούται να ενημερώνει καθημερινά τα αρμόδια Κ.Α.Π.Η.

 

Σημεία αναχώρησης των πούλμαν :

·         1ο από Παπαφλέσσα & Ηνιόχου

·         2ο από Στάση Λιναρά και πέρασμα από Συκιά (Λεωφ. Γαλατσίου) και από Παλαιό Βενέτη (Λεωφ. Βεϊκου)

·         3ο από Bεϊκου και Χρήστου Λαδά και πέρασμα από κατάστημα manandmaneti ( Βεϊκου).

·         Εκτός των παραπάνω και τα τρία πούλμαν πρέπει να διέρχονται από τη Οδό Καραϊσκάκη

 ( Palletstores ) για την εξυπηρέτηση των μελών του Δ΄ Κ.Α.Π.Η.

Πέραν των στάσεων αυτών καμία άλλη στάση δεν προβλέπεται κατά τη συνολική μετακίνηση εκτός εκτάκτων αναγκών.

 

2 )ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

Προβλέπεται η μίσθωση έως επτά(7) τουριστικών λεωφορείων για την πραγματοποίηση  έως τριών (3) ημερησίων εκδρομών δωδεκάωρης(12ώρης)διάρκειας, σε απόσταση έως διακοσίων (200) χιλιομέτρων.

Συνολικός αριθμός δρομολογίων που θα εκτελεσθούν: έως είκοσι ένα(21)

 

ΣΥΝΟΔΟΣ : Επίσης απαιτείται και η παρουσία ιατρού, ή επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή για το σύνολο των μελών, ανά εκδρομή.

 

3) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Προβλέπεται η μίσθωση έως τεσσάρων (4) τουριστικών λεωφορείων για την πραγματοποίηση  έως  δύο(2) επισκέψεων ανά παράρτημα του ΚΑΠΗ, για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων σε θέατρα της Αττικής, κατά τις απογευματινές ώρες (17:00 έως 23:00 )και κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως & Σάββατο.   

Συνολικός αριθμός δρομολογίων που θα εκτελεσθούν: έως  οκτώ(8)

 

Ο προϋπολογισμός της προσφερόμενης μίσθωσης ανέρχεται  μέχρι το ποσό των 22.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13% και της δαπάνης για την απασχόληση του ναυαγοσώστη και του υγειονομικού προσωπικού και θα βαρύνει  πίστωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. με  Κ.Α: 10.6413.0001  με τίτλο «Μεταφορά μελών (προσώπων) Κ.Α.Π.Η.» οικονομικού έτους 2015.

Ανάλογα με την συμμετοχή των μελών, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να μισθώσει τα λεωφορεία που αναλογούν στον πραγματικό αριθμό των μεταφερόμενων μελών και η συνολική δαπάνη να διαμορφωθεί ανάλογα με τον πραγματικό αριθμό των πραγματοποιημένων δρομολογίων όπως αυτό θα βεβαιώνεται από τον Οργανισμό.

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών του Κ.Α.Π.Η Γαλατσίου, για θαλάσσια μπάνια, εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, για το έτος 2015

 

 

 

 

 

                                              ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  10

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την μίσθωση  τουριστικών λεωφορείων ενός ορόφου  πενήνταδύο(52) θέσεων με κλιματισμό, για τις  εξής ανάγκες μεταφοράς των μελών του  Κ.Α.Π.Η Γαλατσίου.

– ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ

Μίσθωση τριών (3) έως τεσσάρων  (4) τουριστικών λεωφορείων για την μεταφορά 150  έως 200 μελών του  Κ.Α.Π.Η,  ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θαλασσίων μπάνιων του Οργανισμού  στην παραλία του  Σχοινιά (Σχοινιάς Πεύκα Τέρμα) για θεραπευτικούς λόγους.

Συνολικός αριθμός δρομολογίων που θα εκτελεσθούν: έως  εξήντα(60)

 

-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ.

Προβλέπεται η μίσθωση έως επτά(7) τουριστικών λεωφορείων  για την πραγματοποίηση  έως τριών (3) ημερησίων εκδρομών  δωδεκάωρης(12ώρες)διάρκειας, σε απόσταση έως διακοσίων (200) χιλιομέτρων.

Συνολικός αριθμός δρομολογίων που θα εκτελεσθούν: έως είκοσι ένα(21)

 

-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛOYΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Προβλέπεται η μίσθωση έως τεσσάρων (4) τουριστικών λεωφορείων για την πραγματοποίηση  έως  δύο(2) επισκέψεων για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων σε θέατρα της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως & Σάββατο.   

Συνολικός αριθμός δρομολογίων που θα εκτελεσθούν: έως  οκτώ(8)

 

ΑΡΘΡΟ  20

Η παρούσα μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.28/80  «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών Ο.Τ.Α.),σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.83Ν.2362/95 & του αρ.83  Ν.3463/2006.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.975,00€ πλέον Φ.Π.Α 13%  και θα βαρύνει την εξειδικευμένη πίστωση με στοιχεία  Κ.Α 10.6413.0001  προϋπολογισμού του Ν.Π,  με τίτλο «Μεταφορά μελών (προσώπων) Κ.Α.Π.Η.» οικονομικού έτους 2015.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  30

 

Τα συμβατικά τεύχη της μίσθωσης είναι:

1.Η  Συγγραφή υποχρεώσεων.

2.Η  τεχνική έκθεση.

3.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης.

4.Ο  προϋπολογισμός προσφοράς.

5.Το τιμολόγιο της μελέτης.

6.Το τιμολόγιο της προσφοράς.

 

ΑΡΘΡΟ  40

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία ( 3 – 4  στον αριθμό ) αρίστης τεχνολογίας & κλιματιζόμενα και με ανέσεις για την ασφαλή & ευχάριστη μεταφορά των μελών των τεσσάρων (4) Παραρτημάτων ΚΑΠΗ.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ανακύπτοντος προβλήματος, από οποιαδήποτε αιτία που μπορεί να προκύψει στη διάρκεια των μετακινήσεων, ο πάροχος οφείλει να προβεί άμεσα στην εξεύρεση άλλης δυνατότητας μετακίνησης των προσώπων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά τους.

Όλα τα έξοδα του μισθωμένου οχήματος  βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εκμισθωτή. Τον εκμισθωτή βαρύνει επίσης η συντήρηση και η καλή λειτουργία του οχήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις της μίσθωσης(λιπαντικά- καύσιμα –ανταλλακτικά-φθορές ), διόδια Αττικής ή Εθνικής οδού  ,οδηγός, ναυαγοσώστης σε κάθε πούλμαν , ασφάλιση του οχήματος & των μεταφερόμενων ατόμων  επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής για το σύνολο των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος ,δασμός η τέλος καθώς και η ασφαλιστική κάλυψη των επιβαινόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 50

Η μεταφορά των ατόμων θα γίνεται καθημερινά εκτός Σαββάτου & Κυριακής κατά την χρονική περίοδο από 22 Ιουνίου 2015  έως και 17 Ιουλίου 2015 (Συνολικά 15 έως 20 μπάνια)

Ώρα αναχώρησης από Γαλάτσι 08.30.

Ώρα αναχώρησης από παραλία Σχοινιά 12.30.

Το ΝΠ σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών όπως: καύσωνας ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα που γνωστοποιούνται στους υπεύθυνους πχ ναυαγοσώστες κτλ, από αντίστοιχες αρχές πχ Λιμεναρχείο περιοχής ή προβλήματα στο οδικό δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της μεταφοράς ή τροποποίησης του ημερήσιου προγράμματος όποτε κριθεί αναγκαίο για λόγους προστασίας των μελών του. Τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν θα αναπληρωθούν σε ημερομηνίες που θα ορίσει το Ν.Π.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. , μετά από συλλογή και αξιολόγηση προσφορών από επιχειρήσεις του κλάδου.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των ζητούμενων μεταφορών.

Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων μεταφορών.

Η εκτέλεση της εργασίας θα εκτελεσθεί μετά από απευθείας ανάθεση, με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 70

Προκειμένου να γίνει η επιλογή του αναδόχου ,οι ενδιαφερόμενοι θα συνυποβάλλουν πέραν της οικονομικής προσφοράς όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο της μελέτης ,τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό του αντίστοιχου επιμελητηρίου όπου να φαίνεται  το επάγγελμα του συμμετέχοντος και ότι   είναι γραμμένος σε  αυτό.

2.Φ/Α της  άδειας λειτουργίας της επιχείρησης η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.  

3.Υπεύθυνη  δήλωση ότι για τον σκοπό της παρούσης σύμβασης διαθέτουν τρία η τέσσερα μονόροφα λεωφορεία πενήντα δύο (52) θέσεων τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσης.

4. Φ/Α των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων  από τα οποία να προκύπτει η παλαιότητά τους και ο αριθμός των θέσεων τους.

5.Φ/Α των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης των οχημάτων για την  χρονική περίοδο εφαρμογής της σύμβασης. Η ασφάλιση των οχημάτων  θα καλύπτει τις υποχρεωτικές από τον νόμο καλύψεις ,καθώς και τους επιβαίνοντες ,καθ’ όλη την  διάρκεια  της σύμβασης χωρίς χρονικά κενά.

6.Φ/Α τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο εν ισχύ και για επιτυχή έλεγχο, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, χωρίς κενά.

7.Φ/Α των κατάλληλων  επαγγελματικών αδειών οδήγησης των οδηγών των οχημάτων,οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και να ανανεώνονται εγκαίρως σε περίπτωση λήξης τους.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα  διαπιστωθεί ότι  οδηγός δεν συμπεριφέρεται ευπρεπώς σε μέλη του ΚΑΠΗ η υπάλληλο της υπηρεσίας ,ο ανάδοχος  υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άμεσα.

Η πληρωμή  του εκμισθωτή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος με την έκδοση προσποίησης από τον αρμόδιο υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας  με την προσκόμιση τιμολόγιου και την καταβολή των νομίμων  κρατήσεων από τον εκμισθωτή.

 

 

AΡΘΡΟ 80

 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος  θα καταθέσει εγγυητική επιστολή πιστωτικού οργανισμού που θα έχει συνταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δημοσίου, και θα αφορά την καλή εκτέλεση της σύμβασης και η οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% της κατακυρωθείσας δαπάνης άνευ  Φ.Π.Α .

Αν για οποιοδήποτε  λόγο  δεν προσέλθει ο εκμισθωτής για την πραγματοποίηση κάποιων η κάποιου  δρομολογίων  το Ν.Π. έχει κάθε δικαίωμα να καλέσει άλλο πούλμαν για την  μεταφορά των μελών του Κ.Α.Π.Η ,σε βάρος αυτού που δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του.

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών του Κ.Α.Π.Η Γαλατσίου, για θαλάσσια μπάνια, εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, για το έτος 2015

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

 

1.Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από το Γαλάτσι προς την παραλία Σχοινιά (Πεύκα Τέρμα)  και επιστροφή στο Γαλάτσι, από μισθωμένο  μονώροφο λεωφορείο πενήντα(52) θέσεων με κλιματισμό ,αρίστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες .

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου & Κυριακής από 22 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2015 (Συνολικά 15-20 ημέρες).

Ώρα αναχώρησης από Γαλάτσι…08:30.

Ώρα αναχώρησης από παραλία Σχοινιά…12:30.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά- καύσιμα –ανταλλακτικά-φθορές, διόδια Αττικής ή Εθνικής οδού  ,οδηγός, ναυαγοσώστης σε κάθε πούλμαν , ασφάλιση του οχήματος & των μεταφερόμενων ατόμων , επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής για το σύνολο των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος ,δασμός ή τέλος).

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:176,50€  Χωρίς  ΦΠΑ

 

 

 

2. Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από το Γαλάτσι προς προορισμό απόστασης έως 200 χλμ και επιστροφή στο Γαλάτσι , 12ωρης διάρκειας από μισθωμένο μονώροφο λεωφορείο 52 θέσεων  με κλιματισμό ,αρίστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες .

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Σάββατο (συνολικά 3 μονοήμερες εκδρομές τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο)

Ώρα αναχώρησης από Γαλάτσι…08:30π.μ.

Ώρα επιστροφής στο Γαλάτσι …08:30μ.μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά- καύσιμα –ανταλλακτικά-φθορές, διόδια Αττικής ή Εθνικής οδού  ,οδηγός, ασφάλιση του οχήματος & των μεταφερόμενων ατόμων  επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής για το σύνολο των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος ,δασμός η τέλος.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:395,00€  Χωρίς  ΦΠΑ

 

 

 

3.Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από το Γαλάτσι προς Θέατρα που βρίσκονται στην Περιφέρεια της Αττικής και επιστροφή στο Γαλάτσι ,από μισθωμένο  μονώροφο λεωφορείο πενήντα(52) θέσεων με κλιματισμό ,αρίστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες .

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως & Σάββατο.

Ώρα αναχώρησης από Γαλάτσι…17:00

Ώρα επιστροφής στο Γαλάτσι ….23:00

Συνολικός αριθμός δρομολογίων που θα εκτελεσθούν: έως  οκτώ(8)

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά- καύσιμα –ανταλλακτικά-φθορές, διόδια Αττικής ή Εθνικής οδού  ,οδηγός, ασφάλιση του οχήματος & των μεταφερόμενων ατόμων ,καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος ,δασμός ή τέλος. )

 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:110,00€  Χωρίς  ΦΠΑ

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών του Κ.Α.Π.Η Γαλατσίου, για θαλάσσια μπάνια, εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, για το έτος 2015

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

11Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από το Γαλάτσι προς την παραλία Σχοινιά (Πεύκα Τέρμα)  και επιστροφή στο Γαλάτσι, από μισθωμένο  μονώροφο λεωφορείο πενήντα(52) θέσεων με κλιματισμό ,αρίστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες .

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου & Κυριακής από 22 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2015  (Συνολικά -20-ημέρες).

Ώρα αναχώρησης από Γαλάτσι…08:30….

Ώρα αναχώρησης από παραλία Σχοινιά…12:30………….

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά- καύσιμα –ανταλλακτικά-φθορές, διόδια Αττικής ή Εθνικής οδού  ,οδηγός, ναυαγοσώστης σε κάθε πούλμαν , ασφάλιση του οχήματος & των μεταφερόμενων ατόμων  επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής για το σύνολο των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος ,δασμός η τέλος.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:…………..€  Χωρίς  ΦΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

2. Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από το Γαλάτσι προς προορισμό απόστασης έως 200 χλμ και επιστροφή στο Γαλάτσι , 12ωρης διάρκειας από μισθωμένο μονώροφο λεωφορείο 52 θέσεων  με κλιματισμό ,αρίστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες .

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Σάββατο (συνολικά 3 μονοήμερες εκδρομές τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο).

Ώρα αναχώρησης από Γαλάτσι…08:30π.μ.

Ώρα επιστροφής στο Γαλάτσι 08:30μ.μ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά- καύσιμα –ανταλλακτικά-φθορές, διόδια Αττικής ή Εθνικής οδού  ,οδηγός, ασφάλιση του οχήματος & των μεταφερόμενων ατόμων  επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής για το σύνολο των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος ,δασμός ή τέλος. )

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:…………….€  Χωρίς  ΦΠΑ

 

 

 

 

3. Για την εκτέλεση ενός δρομολογίου μεταφοράς ατόμων από το Γαλάτσι προς Θέατρα που βρίσκονται στην Περιφέρεια της Αττικής και επιστροφή στο Γαλάτσι ,από μισθωμένο  μονώροφο λεωφορείο πενήντα(52) θέσεων με κλιματισμό ,αρίστης κατάστασης που να παρέχει άνεση και ασφάλεια στους επιβαίνοντες .

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως & Σάββατο.

Ώρα αναχώρησης από Γαλάτσι…17:00μ.μ.

Ώρα επιστροφής στο Γαλάτσι….. 23:00μ.μ.

Συνολικός αριθμός δρομολογίων που θα εκτελεσθούν: έως  οκτώ(8)

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα (λιπαντικά- καύσιμα –ανταλλακτικά-φθορές, διόδια Αττικής ή Εθνικής οδού  ,οδηγός, ασφάλιση του οχήματος & των μεταφερόμενων ατόμων ,καθώς και κάθε πρόσθετος φόρος ,δασμός ή τέλος.

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:…………..€  Χωρίς  ΦΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………FAX………………………………….

 

 

 

                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

(€)

ΣΥΝΟΛ.

ΔΑΠΑΝΗ

     (€)

Δρομολόγιο μεταφοράς εκατόν πενήντα (150)  έως διακοσίων (200) μελών του ΚΑΠΗ από Γαλάτσι   στην παραλία Σχοινιά(πεύκα τέρμα) και επιστροφή στο Γαλάτσι.

 

20

15

3

4

60

60

180,00

 

 

10.800

Μονοήμερες εκδρομές ,δωδεκάωρης(12ωρης) διάρκειας,σε απόσταση έως 200km

3

7

21

395,00

8.295

Μεταφορά για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, σε θέατρα της εντός της Αττικής

2

4

8

110,00

880,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

19.975,00

Φ.Π.Α  13%

 

2.596,75

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

 

22.571,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς μελών του Κ.Α.Π.Η Γαλατσίου, για θαλάσσια μπάνια, εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, για το έτος 2015

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

(€)

ΣΥΝΟΛ.

ΔΑΠΑΝΗ

     (€)

Δρομολόγιο μεταφοράς εκατόν πενήντα (150)  έως διακοσίων (200) μελών του ΚΑΠΗ από Γαλάτσι   στην παραλία Σχοινιά(πεύκα τέρμα) και επιστροφή στο Γαλάτσι

20

15

3

4

60

 

 

Μονοήμερες εκδρομές δωδεκάωρης(12ωρης) διάρκειας, σε απόσταση έως 200km

3

7

21

 

 

Μεταφορά για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων,σε θέατρα της εντός της Αττικής

2

4

8

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

Φ.Π.Α  13%

 

 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………FAX…………………………        

                                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr