Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση εργασίας συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μονάδων, των Παιδικών Σταθμών και των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου

09-09-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                        Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
Γαλάτσι   09-09-2015
Αριθ. Πρωτ. 2226
                         
Ταχ. Δ/νση     :  Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2
ΤΑΧ. ΚΩΔ      :  111 46
Τηλέφωνο      :  213-2055387
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:   «Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση εργασίας συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μονάδων, των Παιδικών Σταθμών και των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου,  για τις ανάγκες του Ν.Π. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’ ».
 
                                                    
                                                      
 Η   Πρόεδρος του Δ.Σ του  Ν.Π.Δ.Δ 
 
             «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
 
 
Ανακοινώνει, ότι θα αναθέσει με απευθείας διαδικασία ,την εργασία συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μονάδων των Παιδικών Σταθμών και των παραρτημάτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Γαλατσίου.
Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, περιγράφονται στην υπ’ αριθμ.: 76/2015 (ΑΔΑ: 7ΘΣ0ΟΛΙ5-ΜΟ8), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο αναρτημένο στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων.  Πρωτογενές αίτημα  (ΑΔΑΜ:15REQ003021970) – Εγκ.  Αίτημα (15REQ003022012).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να καταθέτουν τις οικονομικές προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται  α) η επωνυμία της επιχείρησης και  β) η ένδειξη  «Προσφορά για την εκτέλεση εργασίας συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μονάδων  » στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ( Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι)  μέχρι και την  Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015.
 
 
 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
Σύνολο: 4.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α
 
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
                                                                                                                                                                                      Σπηλιοπούλου-Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr