Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, των χώρων που στεγάζουν οι υπηρεσίες του Ν.Π.

14-07-2016 Ενημέρωση
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                        Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
     ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
Γαλάτσι: 14/07/2016 
Αριθ. Πρωτ. 1752
 
Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους 2 & Αρχιμήδους
ΤΑΧ. ΚΩΔ    : 111 46
Τηλέφωνο      : 213 2055341
 
 
ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, των χώρων που στεγάζουν οι υπηρεσίες του Ν.Π.»
 
                                                    
 H   Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 
1)      Του ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
2)      Του Ν.2286/1995.
3)      Του Π.Δ. 28/80.
4)      Του αρ.20 του Ν.3731/2008.
5)      Toυπ’ αριθμ. 1009/09-06-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004554766) Πρωτογενές αίτημα.
6)      Την υπ’ αριθμ: 82/2016 εγκ. Αίτημα (ΑΔΑΜ: 16REQ004768795) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» με την οποία εγκρίθηκαν:
 α)η διενέργεια της ετήσιας εργασίας απολύμανσης των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ν.Π.
 β) δαπάνη ύψους 2.000,00€, για έξοδα απολύμανσης και διαθέτει πίστωση ποσού 2.000,00€, σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 10-6279.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες (εργασίες απολύμανσης) οικ. έτους 2016»
 γ) η υπ’ αριθμ: 13/2016 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής / Υγείας & Υγιεινής του Δήμου Γαλατσίου, για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας
δ) ως τρόπος ανάδειξης του αναδόχου για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
          Ότι θα αναθέσει με απευθείας διαδικασία, την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, των χώρων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Γαλατσίου(παιδικοί & βρεφονηπιακοί σταθμοί & παραρτήματα του Κ.Α.Π.Η. Γαλατσίου) προϋπολογισμού 2.000,00€ με ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 13/2016 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας & Υγιεινής του Δήμου Γαλατσίου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους, σε σφραγισμένο φάκελο στο  πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος 11146 Γαλάτσι) μέχρι την Τρίτη 19/07/2016 και ώρα 14:00.
      Μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν κατάλογο των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, που θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά MSDS καθώς και με τις απαιτούμενες εγκρίσεις τους από τους αρμόδιους φορείς. Επίσης πρέπει να έχουν προβεί σε Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το Ν.3919/2011, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. 
 
 
 
                                                                                                   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                            
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
Συνημμένα:
Τεχνική έκθεση
Έντυπο προσφοράς
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr