ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

17-11-2014 Ενημέρωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                   
 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
           ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
       ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
       
Γραφείο
:
κ.Προέδρου
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ.κωδ.
:
11146
Τηλέφωνο
:
2132055356 – 2132055372
FAX
:
2132055372
e-mail
:
polat@galatsi.gr
 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ  17/11/2014
Αριθ. Πρωτ. 1098
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
για τις ανάγκες ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ν.π.δ.δ. «Πολιτιστικοσ και αθλητικοσ οργανισμοσ δημου γαλατσιου – βασιλησ παπαδιονυσιου».
 
Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 360,00€ μαζί με τον Φ.Π.Α.
 
Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, για το έτος 2014, βάση της αρ. αποφ. Δ.Σ. 196/2014 (με ΑΔΑ: ΩΑ7ΥΟΛΥΜ-2ΣΖ), που αφορά την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του Αθλητικού Κέντρου του Ν.Π., καλεί όλους τους ενδιαφερομένους όπως καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 20/11/2014 και ώρα 14:00 για αξιολόγηση.
 
Οι προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης είναι οι ακόλουθες:
 
ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Δίχτυ volley (με συρματόσχοινο πάνω και κάτω, από πολυαιθυλένιο)
1
100,00€
Προστατευτικά στρώματα στύλων volley (σετ) ύψος 2 μέτρα με επένδυση δερμάτινη εξωτερική
1 σετ
260,00€
  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την προμήθεια από τα γραφεία του Ν.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2132055372 και 2132055356.
                    
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
                ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr