Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών

04-06-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                        Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
 
 
            ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
Γαλάτσι   04-06-2015
Αριθ. Πρωτ. 1231
 
                         
Ταχ. Δ/νση     : Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2
ΤΑΧ. ΚΩΔ      : 111 46
Πληροφορίες: : Δημόπουλος Αλκιβιάδης
Τηλέφωνο      : 2132055366
 
 
ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για  την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών».
 
                                                    
              Η   Πρόεδρος του Δ.Σ του  Ν.Π.Δ.Δ 
            «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
 
 
Ανακοινώνει ότι θα αναθέσει με απευθείας διαδικασία , την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του Ν.Π. ,έτους 2015.
Τα ζητούμενα είδη, περιγράφονται στην υπ.αριθμ: 56/2015 (ΑΔΑ: 7ΔΘΘΟΛΙ5-ΨΑΚ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο αναρτημένο στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων  πρωτογενές αίτημα   (ΑΔΑΜ:15REQ002785248)  Εγκ. Αίτημα (15REQ002819289).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις οικονομικές προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται  α) η επωνυμία της επιχείρησης και η β) η ένδειξη  «Προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών» στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 1όροφος  11146 Γαλάτσι) μέχρι  την  Τετάρτη 10-06-2015.  
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:
– Ομάδα Α΄ : Ηλεκτρικά είδη  :2.510,50 € χωρίς Φ.Π.Α.
– Ομάδα Β΄ : : Πλυντήριο πιάτων- Ποτηριών (επαγγελματικό) 1.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α.    
Σύνολο: 4.010,50  € χωρίς Φ.Π.Α.         
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου , αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά για κάθε ομάδα των ζητούμενων ειδών. Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών, ανά ομάδα.                                                  
 
 
 
 
 
                                                                                             Η    Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
Συνημμένα:
Λίστα ζητούμενων ειδών                                         Σπηλιοπούλου-Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α΄
 
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ –ΚΑΠΗ
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
 
CPV
 
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
 
Β΄ & Ζ΄ ΔΠΣ
 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
 
39710000-2
 
2
 
 
 
Β΄ ΚΑΠΗ
 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
 
39710000-2
 
1
 
 
 
 
Γ΄ ΔΠΣ
 
 
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
 
 
39710000-2
 
 
1
 
 
 
Α΄, Β΄, Ε΄, ΣΤ΄ & Ζ΄ ΔΠΣ
 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ
 
39713430-6
 
5
 
 
 
Δ΄ ΚΑΠΗ
 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΦΕ
 
39710000-2
 
3
 
 
 
Α΄ ΔΠΣ & Ζ΄ ΒΡΕΦΙΚΟ
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΑ
 
39710000-2
 
2
 
 
 
Β΄, ΣΤ΄ & Ζ΄ ΔΠΣ
 
MULTI
 
39710000-2
 
3
 
 
Α΄, Β΄ & Γ΄ ΔΠΣ
 
MIXER (χειρός)
 
39710000-2
 
3
 
 
 
Β΄ & Γ΄ ΚΑΠΗ
 
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
 
39710000-2
 
2
 
 
Γ΄ & Α΄ ΚΑΠΗ,
Α΄, Β΄, Ζ΄ ΔΠΣ & Ζ΄ ΒΡΕΦΙΚΟ
 
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ
 
39710000-2
 
6
 
 
    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ΑΝΕΥ ΦΠΑ:                         
                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ΦΠΑ:                                         
                                                          ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β΄
 
 
 
Γ΄ ΔΠΣ
 
 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ – ΠΟΤΗΡΙΩΝ
(επαγγελματικό)
 
 
42959000-3
 
 
1
 
 
 
 
 
 
   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ΑΝΕΥ ΦΠΑ:                         
                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΦΠΑ:                                      
                                                          ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr