Ανακοίνωση κατάθεσης προσφοράς εργασιών έκδοσης ενημερωτικού εντύπου του δήμου για το ετος 2013

26-04-2013 Ενημέρωση

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ         : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση    : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 111. 46

Πληροφορίες : Παύλος  Ατλιδάκης

Τηλέφωνο     : 2102143370

FAX               : 2102143315
 
           
 
             Αρ. Πρωτ.   14843
                   
            Γαλάτσι      26-4-2013
 
ΘΕΜΑ :
                                         ANAKOINΩΣΗ
 
                         ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
        ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ            ΕΝΤΥΠΟΥ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000,00€ Μαζί με ΦΠΑ

 
 

       Ο Δήμαχος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων :

       του Ν. 3463/06   του Π.Δ. 28/80 του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 το Ν. 3861/10

       Την  63/2013  Απόφαση Δημ. Συμβουλίου (Εγκρισης έκδοσης & διαδικασίας Απ’Ευθείας Ανάθεσης)την με αριθ. 188/2013 απόφαση Ο.Ε. ψήφισης πίστωσης του ποσού .

 

       Θα αναθέσει  τις εργασίες έκδοσης ενημερωτικού εντύπου με τιτλο       ‘’ ΓΑΛΑΤΣΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ’’

       3 τεύχη 12σέλιδα   των 17.000 τεμαχίων ανά τεύχος ,

       σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει το Γραφείο Τυπου και έχουν ως κάτωθι:

 
1)    Τίτλος εντύπου ΄΄ΓΑΛΑΤΣΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΄΄
2)    Η έκδοση για το 2013 θα είναι σε 3 τεύχη των 17.000 τεμαχίων ανά τεύχος ,

12σέλιδο με διπλή καρφίτσα στην μέση   

     3)  Η εκτύπωση θα είναι σε τετραχρωμία.

     4) Το σχήμα θα είναι 24,5 Χ 34 εκατοστά (ξακρισμένο), κλειστό

     5)  Οι σελίδες θα είναι 12 .

     6)  Χαρτί: σελίδα 100 γραμμάρια ILLUSTRATION

7)    Η ύλη του περιοδικού ( άρθρα & φωτογραφίες ) θα δοθούν από τον Δήμο στον Ανάδοχο έκδοσης

     8) O ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε πλήρη 
          επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού που θα του παραδίδεται από  την υπηρεσία (Γραφείο τύπου)
 

 9) Το προς δημοσίευση υλικό (κείμενα) θα παραδίδεται σε ψηφιακή μορφή  (πληκτρολόγηση σε Word) από την Υπηρεσία προς τον ανάδοχο ο  οποίος και θα προβαίνει στη δημιουργία κασέ (στήσιμο σελίδας) και τη σελιδοποίηση των κειμένων. Από την ημέρα παράδοσης όλου του  υλικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες        εργασίες σε χρονικό   διάστημα 3 ημερών.

10) Στο τελικό στάδιο, πριν την εκτύπωση θα παραδίδεται από τον ανάδοχο  στην υπηρεσία (Γραφείο τύπου) σε ψηφιακό και έντυπο δοκίμιο

       Μετά την τελική έγκριση για τύπωμα, ο ανάδοχος υποχρεούται να   διεκπεραιώσει την όλη διαδικασία εκτύπωσης σε διάστημα 4 ημερών.

 11) Η βιβλιοδεσία θα είναι με διπλή (πάνω-κάτω) καρφίτσα.

 12)  Η παράδοση όλων των εντύπων (17.000 τεμ.) κάθε έκδοσης θα γίνεται στο  ισόγειο του Δημαρχείου.

 
§ Υπεύθυνη ύλης και αρχισυνταξίας  είναι η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Γεωργία Πανδρούλα.
 

       Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 

       2013 με Κ.Α. 00.6431.0001 και έχει ψηφισθεί   με την 188/2013 Απόφαση Ο.Ε
 
     Δικαιολογητικά συμμετοχής
 
       Τεχνική προσφορά
       Οικονομική προσφορά (Η τιμή θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ)

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής  περί

του ποσοστού ΦΠΑ που βαρύνεται ο καταθέτων προσφορά για τις εν λόγω εργασίες.

        Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης 10% του ποσού που θα κατακυρωθεί χωρίς το ΦΠΑ με ημερομηνία λήξεως την 20-12-2013 (Μετά την παράδοση του τελευταίου τεύχους)

 
 

    Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν υπόψην τους όλα τα παραπάνω να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου  σφραγισμένο φάκελλο προσφοράς   μέχρι την M.Tριτη 30/4/2013 στις 12μμ οπότε, όσες προσφορές κατατεθούν , θα διαβιβασθούν στην Επιτροπή που έχει ορίσει η Οικονομική Επιτροπή   γιά αξιολόγηση. 

 

     *Πληροφορίες Τμήμα Προμηθειών Δήμου Γαλατσίου

      Κος   Ατλιδάκης Παύλος τηλ 2143370

                                                                                                          Ο Δήμαρχος

 
 
                                                                       ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr