ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

30-07-2015 Ενημέρωση
 
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ.: 25353
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                  Ημερ.: 30-7-2015
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
«ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 4.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τη με αριθ. 2/2015 Μελέτη, την οποία συνέταξε η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής υγείας και Υγιεινής  (Τμήμα Προάσπισης και Προαγωγής Υγείας και Υγιεινής),
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ002578745 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε με το με ΑΔΑΜ 15REQ002597984 εγκεκριμένο αίτημα &
·         τη με αριθ. 75/2015 ΑΔΑ (7ΠΛΩΩ9Λ-ΖΗ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πί­στωσης 4.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0003,
την εκτέλεση της εργασίας εντομοκτονίας μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας των κτιρίων του Δήμου.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης της εργασίας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους την υπ’ αριθ. 2/2015 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής υγείας και Υγιεινής (Τμήμα Προάσπισης και Προαγωγής Υγείας και Υγιεινής), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι τις 03-8-2015, ημέρα Δευτέρα, για αξιολόγηση.
Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία συλλογής προσφορών, οφείλουν να προσκομίσουν στο Δήμο Γαλατσίου, μαζί με την οικονομική τους προσφορά, κατάλογο των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, που θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά MSDS καθώς και με τις απαιτούμενες εγκρίσεις τους από τους αρμόδιους φορείς .
Επίσης οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν την επ’ ονόματί τους ή της εταιρείας τους Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το Ν. 3919/2011, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Ο τελικός ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, προ ή κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της κατακυρωθείσης αξίας χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
·         Φορ. Εισ. 8% &
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
 
                                                                                           
                   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr