ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

26-03-2015 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Αρ. Πρωτ.: 8963

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ          Ημερ.: 24/3/2015

   

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

     ΤΗΛ. 210 2143370

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 3.000,00 €

 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:

·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

·         το με ΑΔΑΜ 15REQ002612910 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε με το με ΑΔΑΜ 15REQ002653563 εγκεκριμένο αίτημα &

·         τη με αριθ. 128/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πί­στωσης 3.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0002,

την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης του ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Καταστήματος.

Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης της εργασίας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.

Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 02-4-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. για αξιολόγηση.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από  την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.

Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.

Ο τελικός ανάδοχος της ανωτέρω υπηρεσίας υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, προ ή κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της κατακυρωθείσης αξίας χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.

Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:

·         Φορ. Εισ. 8% &

·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς

 

 

 

                                                                                           

               ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr