Ανακοίνωση Κατάθεσης Προσφορών-Απευθείας Ανάθεση Εργασίας

13-08-2015 Ενημέρωση
 
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αρ. Πρωτ.: 26571
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                    Ημερ.: 13-08-2015
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 24.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         το Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τη με αριθ. 29/2015 Μελέτη, την οποία συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  (Τμήμα Μελετών και Έργων),
·         τη με αριθ. πρωτ. 26035/6-8-2015 απόφαση του Δημάρχου για την έγκριση της μελέτης και την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ002956725 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε με το με ΑΔΑΜ 15REQ002969824 εγκεκριμένο αίτημα &
·         τη με αριθ. 430/2015 (ΑΔΑ: ΒΜΗΔΩ9Λ-ΓΜΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πί­στωσης 24.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0024,
την εκτέλεση των εργασιών περίφραξης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης της εργασίας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους την υπ’ αριθ. 29/2015 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν, μέχρι τις 14-8-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., σφραγισμένο φάκελο προσφοράς με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»», ο οποίος θα περιέχει:
1.    Βεβαίωση εγγραφής τους στο επαγγελματική ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση, που θα αποδεικνύει ότι ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.
2.    Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι, έλαβαν γνώση τόσο της παρούσης Ανακοίνωσης όσο και της με αριθ. 29/2015 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου και τα αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3.    Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»», μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς την οικονομική προσφορά τους,
για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Ο τελικός ανάδοχος της ανωτέρω εργασίας υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, προ ή κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της κατακυρωθείσης αξίας χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
·         Φορ. Εισ. 8% &
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
 
                                                                                           
                                                                               ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr