ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

30-03-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ.Πρωτ.:95096            
                              Ημερ.: 30.03.2016                                                 
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                                
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
             & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 ΤΗΛ. 210 2143370 – 315
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 6.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3850/2010 («Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»),
·         το άρθρο 12 § 10 του Ν. 4071/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3404/2014,
·         την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3996/2011,
·         το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995,
·         την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
·         το υπ’ αριθ. οικ. 44363/23-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
·         την Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 112498/2009 «Ιατροί εργασίας – όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων»,
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,
·         τις Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 πράξεις 197/2013, 198/2013 & 220/2013,
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τη με αριθ. Πρωτ. 9010/24-3-2016 Μελέτη, την οποία συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού),
·         το με ΑΔΑΜ 16REQ004048316 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε με το με ΑΔΑΜ 16REQ004091643 εγκεκριμένο αίτημα &
·         τη με αριθ. 114/2016 (ΑΔΑ: 7Γ82Ω9Λ-ΟΛ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πί­στωσης 6.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0012,
την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης της εργασίας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ για κάθε ώρα απασχόλησης.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 4η Απριλίου 2016 (4-4-2016), ημέρα Δευτέρα για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
·         Φορ. Εισ. 8% &
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                    
                                                                    Ο Δήμαρχος
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr