ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

13-10-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     

Ημερ.: 13-10-2015
Αρ. Πρωτ.: 32593

         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                    
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 2.227,53 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         τη με αριθ. 292/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας, μηχανογραφικών εντύπων και πάσης φύσεως υπηρεσιακών εντύπων,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003093131 αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα,
·         τη με αριθ. 16/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση, μεταξύ άλλων υποχρεωτικών δαπανών, πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6615.0001για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: ΨΩΤΔΩ9Λ-2ΝΝ, ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ003107791),
την προμήθεια των παρακάτω ειδών:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε τεμάχια)
Σετ μηχανογραφικό έντυπο Διπλότυπο είσπραξης διαστ.11×22, 2/τυπα
5.000
Σετ μηχανογραφικό έντυπο Τριπλότυπο είσπραξης διαστ.11×22, 3/τυπα   
5.000
Σετ μηχανογραφικό έντυπο είσπραξης Τριπλότυπο διαστ.11×22,3/τυπα 
5.000
Μπλοκ Α4 Διπλότυπο «Εντολή Προμήθειας εργασίας»
10
Έντυπα (διπλώματα γαμήλιας τελετής)
300
Α1 Φάκελο άσπρο διαστάσεων 11×23
5.000
Α2 Φάκελο άσπρο διαστάσεων 11×23 με παράθυρο
10.000
Α3 Φάκελο άσπρο διαστάσεων 16×23
7.000
Α4 Φάκελο άσπρο διαστάσεων 23×32
1.000
Α5 Φάκελο κίτρινο διαστάσεων 20×28
1.000
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015 (16-9-2015), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στο μειοδότη της απόφασης κατακύρωσης.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                       Ο Δήμαρχος
 
 
 
                                                                                        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr