ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

18-12-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ.: 41434
      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                      Ημερ.: 18-12-2015
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
        ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) μέχρι 5.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προμηθευτεί για τις ανάγκες του εποπτευόμενου από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         Την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 2286/1995 («Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»).
·         Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
·         Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»).
·         Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18).
·         Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013).
·         Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
·         Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
·         Το Ν. 4203/2013 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.’ (Φ.Ε.Κ. 235/Α/01.11.2013), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.
·         Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
·         Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
·         Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
·         Την Κ.Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
·         Το με ΑΔΑΜ 15REQ002565802 πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» για την προμήθεια 5.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.
·         Η υπ’ αριθ. 17/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» για την έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. και την ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001 του Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2015 (ΑΔΑ: 7ΡΥ0ΟΛΙ5-ΧΘΚ).
·         Το με ΑΔΑΜ 15REQ002624002 εγκεκριμένο αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» για την προμήθεια 5.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.
·         Τις υπ’ αριθ. 4/2015 (Πετρέλαιο Κίνησης & Θέρμανσης), 5/2015 (Λιπαντικά – Ορυκτέλαια – Λάδι Μίξης) και 6/2015 (Αμόλυβδη Βενζίνη) Μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμή­μα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων).
·         Τα με ΑΔΑΜ 15REQ002669148 (Πετρέλαιο Θέρμανσης), 15REQ002672018 (Πετρέλαιο Κίνησης), 15REQ002678082 (Αμόλυβδη Βενζίνη) & 15REQ002678334 (Λιπαντικά – Ορυκτέλαια – Λάδι Μίξης) καταχωρηθέντα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενή αιτήματα.
·         Τη με αριθ. 116/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας του συνόλου της προμήθειας.
·         Τη με αριθ. 16/2015 (ΑΔΑ: ΨΩΤΔΩ9Λ-2ΝΝ) απόφαση της Ο.Ε. για την ψήφιση των υποχρεωτικών πιστώσεων του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015.
·         Τα με ΑΔΑΜ 15REQ002679152 (Πετρέλαιο Θέρμανσης), 15REQ002679232 (Πετρέλαιο Κίνησης), 15REQ002679310 (Αμόλυβδη Βενζίνη) & 15REQ002679348 (Λιπαντικά – Ορυκτέλαια – Λάδι Μίξης) καταχωρηθέντα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. εγκεκριμένα αιτήματα.
·         Τη με αριθ. 180/2015 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της μελέτης, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης.
·         Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 12484/21-4-2015 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 15PROC002729981) για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και του εποπτευόμενου από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
·         Την υπ’ αριθ. Συστ. 9553,1 ανάρτηση στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων των τευχών της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού.
·         Την υπ’ αριθ. 334/2015 (ΑΔΑ: Ω0ΦΑΩ9Λ-ΗΛΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διαβίβαση του φακέλου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων – ελαιολιπαντικών του Δήμου και του νομικού του προσώπου – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού».
·         Tη με αριθ. Πρωτ: 45984/25378/19-6-2015 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης.
·         Την υπ’ αριθ. 726/2015 (ΑΔΑ: 74ΓΟΩ9Λ-ΤΦΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 334/2015 απόφασής της μόνο ως προς το τμήμα που αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» και τη λήψη απόφασης για την εκ νέου διαδικασία προμήθειας από τον Δήμο πετρελαίου θέρμανσης επειδή διαπιστώθηκε ότι στην τελικά προσφερθείσα τιμή ανά λίτρο του πετρελαίου θέρ­μανσης και κατ’ επέκταση την τελική δαπάνη, η δοθείσα από την εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε. αρνητική έκπτωση επί τοις εκατό (-5%) πάνω στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τι­μών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατέληγε, στην πραγματικότητα, σε μεγαλύτερη τιμή ανά λίτρο σε σχέση με την αντίστοιχη θετική έκπτωση επί τοις εκατό (0,4%) της εταιρείας Ε.Κ.Ο. – Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πετρελαιοειδών και, συνεπώς, είτε μεγαλύτερη ετήσια δαπάνη είτε την προμήθεια μικρότερης ποσότητας (σε λίτρα) πετρελαίου θέρμανσης και γι’ αυτό το λόγο μη συμφέρουσα για τοεποπτευόμενο από τον Δήμο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»,
την προμήθεια πέντε χιλιάδων λίτρων (5.000,00 LT) πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης έως πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).
Μετά τα ανωτέρω, καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους τη συ­νημμένη στην παρούσα υπ’ αριθ. 4/2015 (Πετρέλαιο Κίνησης – Θέρμανσης) Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμή­μα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων) να καταθέσουν, μέχρι τις 22-12-2015, ημέρα Τρίτη,για αξιολόγηση, ένα φάκελο προσφοράς με τα ακόλουθα περιεχόμενα:
Α) έναν (1) φάκελο για τα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.    Φορολογική ενημερότητα,
2.    Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προς προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές προσδιορίζονται στη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθ. 4/2015 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμή­μα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων) &
Β) έναν (1) φάκελο με την οικονομική προσφορά τους, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993).
Κριτήριο κατακύρωσης της ανωτέρω προμήθειας θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % πάνω στη διαμορφούμενη για το πετρέλαιο θέρμανσης μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014, Φ.Ε.Κ. Α΄ 93).
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» και του αναδόχου θα έχει ισχύ πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της.
Οι παραγγελίες θα εκτελούνται τμηματικά και σε συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
Φόρος Εισ. 1% (με την εξόφληση του τιμολογίου θα εκδίδεται βεβαίωση παρακράτησης φόρου) &
0,10% υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
 
                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                                                                           
 
 
                                                                                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».
(κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της (επωνυμία επιχείρησης) …………………………………………………………, έδρα …………………………, οδός …..………………..,   αριθμός ………, τηλέφωνο ……………….., fax ……………. .
 
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Πετρέλαιο Θέρμανσης
lt.
 
 
 
………………………, …/…/2015
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr