ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

04-03-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Γαλάτσι,4-3-2016
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                              Αρ. Πρωτ.: 7018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
   ΤΗΛ. 210 2143315 – 370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α 11.918,70€
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ζητούμενης εργασίας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη με αριθμό 10/2016 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής) του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         το με ΑΔΑΜ 16REQ003848549 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα &
·         τη με αριθ. 82/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0002 για το Οικ. Έτος 2016 (ΑΔΑ: 644ΥΩ9Λ-4Ξ4), ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 16REQ003932415),
την εκτέλεση της εργασίας ελέγχου-καταπολέμησης των κουνουπιών.
Κριτήριο κατακύρωσης της εργασίας θα είναι το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη, συνημμένη στην παρούσα, Μελέτη της ζητούμενης εργασίας που έχει συντάξει η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής) του Δήμου, να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο:
1.    Φορολογική ενημερότητα,
2.    Ασφαλιστικές ενημερότητες,
3.    Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθ. 10/2016 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής) του Δήμου &
4.    την οικονομική τους προσφορά
μέχρι τις 15 Μαρτίου 2016 (15.03.2016), ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 8%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                             Ο Δήμαρχος
 
 
                                                                                           
 
                                                                ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 


 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  11.918,70 €
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10 /2016
 
 
Κ.Α.: 15.6495.0002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.918,70€
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2016
Κ.Α.: 15.6495.0002
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στον έλεγχο και καταπολέμηση – των κουνουπιών για τα γένη Aedes,Culex, και Anophelesτα οποία είναι υψηλής υγειονομικής σημασίας καθώς θεωρούνται σημαντικοί φορείς παθογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τον εντοπισμό περιοχών δραστηριοποίησης και αναπαραγωγής των παραπάνω ειδών, την τοποθέτηση παγίδων εναπόθεσης αυγών, δράσεις προνυμφοκτονίας ή εφαρμογή ακμαιοκτονίας σε χώρους συνάθροισης ακμαίων με εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σκευάσματα, όπου είναι εφικτό δράσεις καταπολέμησης ακμαίων με ειδικές παγίδες και ενημέρωση των πολιτών με φυλλάδια στις περιοχές στις οποίες εμφανίζονται μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών.
Οι χώροι όπου θα τοποθετηθούν οι παγίδες αφορούν στο άλσος Βεΐκου, στο γκαράζ του Δήμου, σε πάρκα, πλατείες, μικρούς χώρους πρασίνου και σε προαύλειους χώρους σχολείων που έχουν βλάστηση αλλά και σε οποιοσδήποτε άλλο χώρο εντός των ορίων του Δήμου Γαλατσίου που θα αξιολογηθεί από την εταιρεία που θα αναλάβει την εργασία με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Η προνυμφοκτονία των παραπάνω ειδών θα πραγματοποιηθεί σε εστίες όπου εντοπίζονται προνύμφες και στο σύνολο των φρεατίων ομβρίων υδάτων του Δήμου όπου υπάρχουν υδατοσυλλογές, ενώ η ακμαιοκτονία εκεί όπου είναι απαραίτητο.
       Ο προϋπολογισμός της εργασίας ελέγχου-καταπολέμησης κουνουπιών ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (11.918,70 €)  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% (2.228,70€) επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του 2015 στον Κ.Α. 15.6495.0002.
Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και της σχετικής ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2037/ΕΓΚ.2/11-1-2007.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» άρθρο 22 §3.
8. Τις διατάξεις του N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008): «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» άρθρο 20 §13,
9. Την Υ.Α. με αρ..35130/739/9-8-2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1291 Β΄11/8/2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.»,
10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων» και ειδικότερα το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4038/12 και την Κ.Υ.Α. με αρ. Π1/2380/18-12-2012.
11. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
13. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29). «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
14. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32/02-03-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
Για την εκτέλεση της εργασίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:
α) την απαιτούμενη εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες δηλ. τουλάχιστον τρεις συμβάσεις με τις αντίστοιχες μελέτες προηγούμενων ετών που να αποδεικνύουν εργασίες παρακολούθησης (ταυτοποίηση προνυμφών και ακμαίων σε επίπεδο είδους) – καταπολέμησης και τριών γενών και ιδιαίτερα του Aedesalbopictus.
β) αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος  καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο επιστήμονες  προκειμένου να παρευρίσκονται κατά τις πραγματοποιούμενες εφαρμογές .
γ) τα παρακάτω πιστοποιητικά:
·         Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2000 ή άλλο ισοδύναμο
·         Συστήματος Διασφάλισης Υγιεινής και Ασφάλειας ISO 18001 ή άλλο ισοδύναμο
·         Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14000 ή άλλο ισοδύναμο
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στο Προϋπολογισμό της μελέτης.
                                                                                                                       Γαλάτσι, 11 / 2 /2016
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
 
 
 
 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΑ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 
 
 
ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 


 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.918,70€
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2016
 
Κ.Α.: 15.6495.0002
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο εργασίας
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις εργασίες εντοπισμού των περιοχών δραστηριοποίησης και αναπαραγωγής κουνουπιών για τα γένη Aedes,Culex, και Anopheles, στην τοποθέτηση –έλεγχο παγίδων εναπόθεσης αυγών και ανάκτηση του βιολογικού υλικού, στις δράσεις προνυμφοκτονίας και εφαρμογή ακμαιοκτονίας σε χώρους συνάθροισης ακμαίων για τα παραπάνω είδη, με εγκεκριμένα από το Υπουργείο σκευάσματα, όπου είναι εφικτό δράσεις καταπολέμησης ακμαίων με τοποθέτηση ειδικών παγίδων (π.χ. σχολεία) και ενημέρωση των πολιτών με φυλλάδια στις περιοχές στις οποίες εμφανίζονται μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών.
Οι χώροι στους οποίους θα τοποθετηθούν οι παγίδες προκειμένου να ελεγχθεί η παρουσία των παραπάνω γένων κουνουπιών αφορούν στο άλσος Βεϊκου, σε πάρκα, πλατείες, μικρούς χώρους πρασίνου, στο γκαράζ του Δήμου και σε προαύλειους χώρους Σχολείων που έχουν βλάστηση, συγκεκριμένα:
1). Γαλατσίου και Λυσίου, 2). Αγ. Γλυκερίας και Γαλακηδών, 3). Καββαδία και Λέσινγκ, 4). Κερκύρας και Κουρτίου, 5). Ελ. Βενιζέλου και Πρωτοπαπαδάκη (Μνημείο), 6). Αθηναίων και Καρδίτσης, 7). Πρωτοπαπαδάκη και Πέλλας, 8). Βαρδουσίων και Ορίων, 9). Πάρνηθος και Χοπφ, 10). Δρίσκου και Πασσώβ, 11). Πλατεία Κύπρου, 12). Επιδαύρου και Σουρρή, 13). Πλατεία Γιγάντων, 14). Βεϊκου και Δρυόπιδος, 15). Τραλλέων και Βεϊκου, 16). Πλατεία Ελευθερίας, 17). Μπουμπουλίνας και Σκρα, 18). Τανάγρας και Λήδας, 19). Ι. Φωκά και Κυβέλης, 20). Αλκυόνης και Ανδριτσαίνης (σχολείο), 21). Κουντουριώτου και Ηνιόχου, 22). Δρυάδων και Αιγοσθενών (σχολείο), 23). Δρυόπιδος 7-9 (σχολείο), 24). Σουλίου και Γαλατσίου (σχολείο), 25). Εσπερίδων 12-14 (νηπιαγωγείο), 26). Καλογήρου Σαμουήλ και Σουλίου, 27). Καλαμών και Αιτωλικού, 28). Ναρκίσσου και Αιγοσθενών, 29). Ωροπού και Ορφανίδου, 30). Άλσος Βεϊκου (τουλάχιστον 20 παγίδες), αλλά και σε οποιοσδήποτε άλλο χώρο εντός των ορίων του Δήμου Γαλατσίου που θα αξιολογηθεί από την εταιρεία που θα αναλάβει την εργασία με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
 
ΑΡΘΡΟ 2 – Ισχύουσα Νομοθεσία
1. Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και της σχετικής ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2037/ΕΓΚ.2/11-1-2007.
2. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
4. Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
5. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Οι διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Οι διατάξεις του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» άρθρο 22 §3.
8. Οι διατάξεις του N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008): «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» άρθρο 20 §13,
9. Η Υ.Α. με αρ..35130/739/9-8-2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1291 Β΄11/8/2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.»,
10. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων» και ειδικότερα το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4038/12 και την Κ.Υ.Α. με αρ. Π1/2380/18-12-2012.
11. Οι διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
12. Οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
13. Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29). «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
14. Οι διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32/02-03-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
              
ΑΡΘΡΟ 3 – Περιγραφή της Εργασίας
Οι εργασίες ελέγχου-καταπολέμησης των κουνουπιών για τα γένη Aedes, Culexκαι Anophelesπεριλαμβάνουν:
·         Τον εντοπισμό των σημαντικών εστιών δραστηριοποίησης και αναπαραγωγής κουνουπιών στα όρια του Δήμου, τη χαρτογράφηση τους και τη σύνδεση τους με βάση δεδομένων όπου καταγράφονται τα ευρήματα και το ιστορικό παρουσίας προνυμφών.
·         Τον τακτικό έλεγχο –ανά δύο εβδομάδες- των εστιών αναπαραγωγής και την καταγραφή, μέσω δειγματοληψιών, της παρουσίας προνυμφών ανά γένος αλλά και της πληθυσμιακής πυκνότητας.
·         Την τοποθέτηση τουλάχιστο 50 παγίδων ωοθεσίας κουνουπιώνστους χώρους που αναφέρονται στο αρ. 1 της παρούσης, τον έλεγχο των παγίδων σε δεκαήμερη έως δεκατετραήμερη (ανάλογα με τις θερμοκρασίες) βάση και μεταφορά του βιολογικού υλικού (αυγά) στο εργαστήριο για την ταυτοποίηση του είδους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δείξει στην επιβλέπουσα υπηρεσία το εργαστήριο όπου γίνεται η ανάκτηση του βιολογικού υλικού.
·         Δράσεις προνυμφοκτονίας για τα γένη Aedes Culexκαι Anopheles με εγκεκριμένα από το Υπουργείο σκευάσματα και της σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας, εκεί όπου εντοπίζονται προνύμφες, όπως συντριβάνια, στάσιμα νερά, κλπ. καθώς και στο σύνολο των φρεατίων ομβρίων υδάτων (περίπου 1300) όπου υπάρχουν υδατοσυλλογές ανά δεκαπενθήμερο ή και νωρίτερα (π.χ. μετά από βροχή) και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Ειδικότερα για το Άλσος Βεϊκου, το οποίο κρίθηκε ότι είναι υπερτοπικής σημασίας, η προνυμφοκτονία θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών), σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1252/08-02-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.
·         Δράσεις ακμαιοκτονίας σε χώρους συνάθροισης ακμαίων με εγκεκριμένα από το Υπουργείο σκευάσματα και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας ή χρήση ειδικών παγίδων ενήλικων με προσελκυστικό εκεί που είναι εφικτό π.χ. σχολεία.
·         Ενημέρωση των πολιτών με φυλλάδια στις περιοχές στις οποίες εμφανίζονται μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών και δημιουργείται έντονο πρόβλημα όχλησης στους κατοίκους
·         εκθέσεις προόδου ανά 15 μέρες και τελική έκθεση πεπραγμένων
Η χρονική περίοδος στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εργασία του ελέγχου-καταπολέμησης κουνουπιών θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου.
 
                                                            Γαλάτσι, 11/2/2016
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
 
 
 
 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΑ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 
 
 
ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 
 
 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.918,70€
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2016
 
Κ.Α.: 15.6495.0002
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
            Η εργασία ελέγχου-καταπολέμησης κουνουπιών γίνεται μετά από παρακολούθηση και περιλαμβάνει τις δαπάνες αμοιβής ανειδίκευτου εργάτηκαι επιστημονικού προσωπικού, όλων των απαραίτητων μέσων και εξοπλισμού που θα απαιτηθούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εργασία καθώς και την αξία του σκευάσματος.
 
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΙΔΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΤΙΓΡΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΑΚΜΑΙΩΝ
570,00 €
17
9.690,00 €
 
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α 23%
2.228,70 €
 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
11.918,70 €
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: «Έντεκα χιλιάδες εννιακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά».
 
                                                                                                             Γαλάτσι, 11 / 2 /2016
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
 
 
 
 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΑ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 
 
 
ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 
 
 


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.918,70€
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2016
 
Κ.Α.: 15.6495.0002
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον έλεγχο και καταπολέμηση – των κουνουπιών για τα γένη Aedes,Culex, και Anopheles εντός των ορίων του Δήμου Γαλατσίου.
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και της σχετικής ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2037/ΕΓΚ.2/11-1-2007.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» άρθρο 22 §3.
8. Τις διατάξεις του N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008): «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» άρθρο 20 §13,
9. Την Υ.Α. με αρ..35130/739/9-8-2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1291 Β΄11/8/2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.»,
10. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων» και ειδικότερα το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4038/12 και την Κ.Υ.Α. με αρ. Π1/2380/18-12-2012.
11. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
13. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α’ 29). «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
14. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32/02-03-2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2016 και βαρύνει τον Κ.Α. 15.6495.0002
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 11.918,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Χρονική περίοδος στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εργασία του ελέγχου-καταπολέμησης των κουνουπιών είναιαπό την υπογραφή της σύμβασης έως τα τέλη Νοεμβρίου.
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Τα στοιχεία της μελέτης είναι:
1.    Η συγγραφή υποχρεώσεων
2.    Οι τεχνικές προδιαγραφές
3.    Η τεχνική έκθεση
4.    Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα, εξοπλισμός) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας βαρύνουν το ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που μπορεί να προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής. Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και πάντες εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο
Όλα τα μηχανήματα και το τροχαίο υλικό που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλισμένα.
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό για το οποίο θα υποβάλλει στην υπηρεσία τις αντίστοιχες καταστάσεις του οικείου ασφαλιστικού τους φορέα κάθε μήνα.
 
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή των απειθών, ανίκανων ή μη τιμίων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου εκ του προσωπικού του εργολάβου. Δια τις εκ δόλου ή αμελείας πράξεις τούτων κατά την εκτέλεση της εργασίας υπέχει ακέραια την ευθύνη ο ανάδοχος.
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να είναι ανάλογος προς την σημαντικότητα του έργου, τον όγκο των εργασιών, τα χρονικά όρια εκτελέσεως της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τον τόπο εκτελέσεως.
Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να διατάσσει την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου εάν κρίνει τούτο απαραίτητο.
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Τα συνεργεία του αναδόχου που θα εκτελούν την εργασία ελέγχου-καταπολέμησης – των κουνουπιών για τα γένη Aedes,Culex, και Anopheles, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μέσα προστασίας της σωματικής τους ακεραιότητας.
 
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Οποιοδήποτε υλικό-χημικό φάρμακο ήθελε χρησιμοποιηθεί υπό του αναδόχου, θα τυγχάνει υποχρεωτικά της εγκρίσεως της υπηρεσίας. Η αραίωση θα γίνεται παρουσία υπαλλήλων του Δήμου, από σφραγισμένη συσκευασία.
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Κατά την υπογραφή της συμβάσεως ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
 
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Ο ανάδοχος μπορεί να λάβει το 50% του συμβατικού αντικειμένου, στα μισά του χρονικού διαστήματος από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας της, εφόσον έχει εκτελέσει τις εργασίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασίας όσον αφορά τα χρονικά διαστήματα στα οποία θα γίνονται οι δειγματοληψίες και οι προνυμφοκτονίες όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές άρθρο 3. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία κάθε φορά που έρχεται να πραγματοποιήσει τις εργασίες ελέγχου και καταπολέμησης κουνουπιών. Για τις λοιπές κυρώσεις του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ 28/80 στα σχετικά άρθρα.
 
ΑΡΘΡΟ 14Ο
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού οφειλόμενη είτε εις αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του.
 
ΑΡΘΡΟ 15Ο
Ο ανάδοχος της εργασίας υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) μέχρι δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η ανακοίνωση, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση αυτής.
 
ΑΡΘΡΟ 16Ο
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
 
Γαλάτσι, 11 / 2 /2016
 
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
 
 
 
 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΑ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 
 
 
ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr