ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

24-06-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ.: 21365
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                Ημερ.: 24-6-2015                       
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 15.934,43 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980,
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»)
·         τη με αριθ. 370/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0004 για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: 6ΦΙ7Ω9Λ-ΩΥΨ, ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ002861366),
·         τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ζητούμενης εργασίας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη με αριθμό 6/2015 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής (Τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής Υγείας & Υγιεινής – Γραφείο Δημόσιας Υγείας) του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση &
·         την με αριθ. Πρωτ. 21359/24-6-2015 απόφασή του για την έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2015 σχετικής Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής (Τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής Υγείας & Υγιεινής – Γραφείο Δημόσιας Υγείας),
την εκτέλεση της εργασίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων και θεραπεία τους.
Κριτήριο κατακύρωσης της εργασίας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης εργασίας που έχει συντάξει η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής (Τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής Υγείας & Υγιεινής – Γραφείο Δημόσιας Υγείας) του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 26-6-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Ο μειοδότης της ανωτέρω υπηρεσίας υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της κατακυρωθείσας δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 8%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                       Ο Δήμαρχος
 
                                                                                         ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr