Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης εργασίας «Συντήρηση παιδικών χαρών για τα έτη 2015-2016»

18-12-2015 Ενημέρωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γαλάτσι, 18.12.2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 41392
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο: 213 2055315, 70
Ηλεκτρονικό Ταχ.: promithies@galatsi.gr
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 – 2016»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ) 24.500,00 €
 
O Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
 • τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11 Α) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και της σχετικής ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 2037/ΕΓΚ.2/11-1-07
 • τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’).
 • την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η και 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)
 • Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’).
 • Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ και άλλες διατάξεις”.
 • Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
 • Την υπ’ αριθμ. 37/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Την με αρ. πρωτ. 37665/17-11-2015 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της μελέτης και την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 – 2016»με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
 • Την με αριθμό 664/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0027για το οικονομικό έτος 2015 (ΑΔΑ: 7Μ32Ω9Λ-ΝΓΓ, ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ : 15REQ003533614)
 
την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Παιδικών Χαρών για τα έτη 2015-2016»
 Κριτήριο κατακύρωσης της εργασίας θα είναι η Χαμηλότερη Τιμή Προσφοράς.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα, 37/2015 Μελέτη της ζητούμενης εργασίας που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) του Δήμου , να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ. σφραγισμένο φάκελο προσφοράς με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2015 – 2016», ο οποίος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:
 1. Σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει : «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και Προσφορά για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016».
 2. Τον τιμοκατάλογο της εταιρείας του ο οποίος θα πρέπει να εμπεριέχει τα απαραίτητα μικροϋλικά τα οποία απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των παιδικών χαρών με αναγραφή του κόστους αυτών.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνεί πλήρως με την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και την συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
 4. Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 + Cor 1:2009
 5. Φωτοαντίγραφο τουλάχιστον μιας σύμβασης για συντήρηση Παιδικών Χαρών ώστε να αποδεικνύεται η εμπειρία.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/80.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Ο τελικός ανάδοχος της ανωτέρω εργασίας υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, προ ή κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της κατακυρωθείσης αξίας χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
 
                                                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr