ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ)

04-03-2016 Ενημέρωση
          
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Γαλάτσι, 4-3-2016
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                     Αρ. Πρωτ.: 7017
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
   ΤΗΛ. 210 2143315 – 370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ)
2016 – 2017
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 3.000,00 €
(2.000,00 € για το Οικ. Έτος 2016 & 1.000,00 € για το έτος 2017)
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ζητούμενης εργασίας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη με αριθμό 1/2016 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων) του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         το με ΑΔΑΜ 16REQ003815720 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα &
·         τη με αριθ. 73/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6262.0005 για το Οικ. Έτος 2016 και τη δέσμευση του υπολοίπου ποσού (1.000,00 €) από τον προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2017 (ΑΔΑ: 7ΚΙΗΩ9Λ-ΕΓΚ, ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 16REQ003932228),
την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης των υποσταθμών της Δ.Ε.Η. στο Δημαρχιακό Κατάστημα και στο Άλσος Βεΐκου.
Κριτήριο κατακύρωσης της εργασίας θα είναι το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη, συνημμένη στην παρούσα, Μελέτη της ζητούμενης εργασίας που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων) του Δήμου, να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο:
1.    Φορολογική ενημερότητα,
2.    Ασφαλιστικές ενημερότητες,
3.    Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθ. 1/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων) του Δήμου &
4.    την οικονομική τους προσφορά
μέχρι τις 11 Μαρτίου 2016 (11.03.2016), ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 8%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                             Ο Δήμαρχος
 
 
                                                                                           
 
                                                                ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


                                                                                                           
Μ Ε Λ Ε Τ Η
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ
 
 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 
ΚΑΙ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΦΟΡΕΑΣ :
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
ΜΕΛΕΤΗ :
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε.Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ»
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 01 / 16
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :
 
3.000,00 €
                          
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
 
            Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την συντήρηση των υποσταθμών υποβιβασμού μέσης τάσης που βρίσκονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα με μετασχηματιστή ελαίου ισχύος 250 KVA και στο Άλσος Βεΐκου με μετασχηματιστή ελαίου ισχύος 630 KVA.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας που αφορά την συντήρηση των υποσταθμών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € και θα βαρύνει με 2.000,00 € τον Κ.Α 20.6262.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 και με 1.000€ τον Κ.Α 20.6262.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 .
            Η διενέργεια, καθώς και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα διάφορα διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, καθώς και από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν εφαρμογή και ισχύουν :
·         το Π.Δ.28/1980 ¨Εκτέλεση έργων και προμηθειών ΟΤΑ¨, όπως ισχύει σήμερα
·         το Ν.3463/2006 (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
·         το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
·         το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
·         τις διατάξεις του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια και τη με αριθμό 35130 / 739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/11.08.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε τρίτους , εφόσον το ποσό της ανάθεσης δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €), χωρίς Φ.Π.Α 23%.
 
 
 
 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
AΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΕ MSc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 01 / 16
 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά τις εργασίες συντήρησης των υποσταθμών υποβιβασμού μέσης τάσης που βρίσκονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα με μετασχηματιστή ελαίου ισχύος 250 KVA και έτους κατασκευής 1976, και στο Άλσος Βεΐκου με μετασχηματιστή ελαίου ισχύος 630 KVA και έτους κατασκευής 1986. Σκοπός των εργασιών συντήρησης είναι η διατήρηση της απόδοσης των υποσταθμών, της ασφάλειας, της μείωσης της πιθανότητας εμφάνισης μελλοντικών δυσλειτουργιών και της αποφυγής ενδεχόμενης φθοράς ή καταστροφής τους.
 
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στην τεχνική έκθεση.
Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές έρχεται σε αντίφαση με τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, και Υπουργικές Αποφάσεις ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτούς.
 
ΑΡΘΡΟ 3ο
Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο
Αυτός που θα αναλάβει την συντήρηση των υποσταθμών μέσης τάσης πρέπει να είναι ειδικευμένος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (απαιτούμενες άδειες ανάδοχος – εξειδικευμένο προσωπικό) και θα είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των εργασιών ελέγχου και συντήρησης των υποσταθμών και επαναφοράς αυτών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, και παράδοση τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και τις οδηγίες της ΔΕΗ. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του.
 
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων και στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας των υποσταθμών, με εξάλειψη των βλαβών, των απορυθμίσεων, καθώς και τον καθαρισμό τους, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και των διατάξεων ασφαλείας.
Ο ανάδοχος συντήρησης θα παρουσιάζεται άμεσα από τη λήψη τηλεφωνήματος για βλάβη. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με την προβλεπόμενη ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση μη εμφάνισής του θα λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση που έχει υπογράψει.
 
ΑΡΘΡΟ 6ο
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι παρεχόμενες εργασίες ελέγχου και συντήρησης των υποσταθμών θα πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία τηρουμένων όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, και θα ανταποκρίνονται πλήρως στα οριζόμενα και τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών. Σε κάθε έλεγχο και συντήρηση που πραγματοποιείται ο ανάδοχος θα προσκομίζει πιστοποιητικά συντήρησης για τις εργασίες που εκτέλεσε. Σε περίπτωση βλάβης, θα ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για το είδος της βλάβης και θα καταθέτει κατάλογο με τα ανταλλακτικά που απαιτούνται και το κόστος αυτών και της εργασίας.
 
ΑΡΘΡΟ 7ο
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% του προϋπολογισμού χωρίς τον ΦΠΑ 23%.
 
ΑΡΘΡΟ 8ο
Το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης θα είναι για δώδεκα μήνες (12) από την υπογραφή της.
 
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης
β. Συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνικές προδιαγραφές-μελέτη
δ. Τεχνική έκθεση
ε. Προσφορά αναδόχου
 
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι εργασίες συντήρησης στους υποσταθμούς του Δήμου μας αφορούν  προγραμματισμένες ενέργειες  περιοδικού ελέγχου και προληπτικής συντήρησης για:
α) να διατηρηθεί ο εξοπλισμός στις λειτουργικές συνθήκες για τις οποίες έχει σχεδιασθεί, και να προληφθεί η καταστροφή του, και
β) να επιμηκυνθεί η ζωή του.
Ο περιοδικός έλεγχος θα γίνεται μία φορά τουλάχιστον το τρίμηνο και θα περιλαμβάνει:
·         οπτικό έλεγχο κύριου εξοπλισμού υποσταθμών
·         οπτικό έλεγχο βοηθητικού εξοπλισμού υποσταθμών
·         οπτικό έλεγχο οργάνων μέτρησης και ενδείξεων υποσταθμών
·         οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών των υποσταθμών
·         έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας
·         έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων
·         ακουστικός έλεγχος
·         καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού
Η προληπτική συντήρηση των υποσταθμών Μ.Τ. του Δημαρχιακού Καταστήματος και του Άλσους Βεΐκου θα πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο (με περιορισμένη διακοπή παροχής ρεύματος στους υποσταθμούς) και θα περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω και λεπτομερή επιθεώρηση, περιοδικές μετρήσεις και δοκιμές στον εξοπλισμό και τις διατάξεις των υποσταθμών που αναλύονται ως εξής:
για συντήρηση μετασχηματιστών ισχύος
·         γενικός καθαρισμός των χώρων, των πινάκων Μ.Τ και των Μ/Στων, των μονωτήρων καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων στους χώρους ως τους πίνακες Χ.Τ
·         έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Στων
·         έλεγχος καλής κατάστασης κελύφους Μ/Στων
·         έλεγχος διαρροής ελαίου Μ/Στων
·         έλεγχος ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές
·         έλεγχος στάθμης ελαίου Μ/Στων
·         εξαερισμός Μ/Στων από σώμα και μονωτήρες
·         έλεγχος οργάνων προστασίας Μ/Σ και δοκιμή λειτουργικότητας
·         έλεγχος και αλλαγή σύλικος στο αναπνευστικό όργανο του Μ/Σ
·         δειγματοληψία ελαίου προς διάσπαση και εύρεση της διηλεκτρικής του αντοχής
·         έλεγχος κυψελών μέσης τάσης – ασφαλειοαποζευκτών
·         έλεγχος και συντήρηση μονωτήρων Μ/Στων
·         έλεγχος και συντήρηση ακροκιβωτίων καλωδίων μέσης τάσης στο χώρο και καθαρισμός αυτών
·         έλεγχος καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στο χώρο των μετασχηματιστών και καθαρισμός αυτών
·         έλεγχος συσφίξεων
·         έλεγχος έδρασης Μ/Στων
·         έλεγχος εξαερισμού χώρου Μ/Στων
·         έλεγχος και μέτρηση μονώσεων Μ/Στων
·         μέτρηση αντιστάσεων πηνίων Μ/Στων μέσης τάσης
·         μέτρηση αντιστάσεων καλωδίων από κυψέλη μέσης τάσης (Μ.Τ) προς παροχή Δ.Ε.Η και προς Μ/Τες
·         μέτρηση γειώσεων
για συντήρηση πεδίου μέσης τάσης
·         έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών μέσης τάσεως
·         έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού και διακοπής των διακοπτών μέσης τάσης13
·         έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλώσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης
·         έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών
·         έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
·         έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
·         έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
·         έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ.
·         έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
·         γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.
·         έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
·         έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.
·         λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
·         έλεγχος γειώσεων πίνακα και έδρασης πίνακα
για συντήρηση πεδίου χαμηλής τάσης
·         έλεγχος καλής λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ.
·         έλεγχος καλής λειτουργίας επιμέρους διακόπτων ισχύος
·         έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υ/Σ
·         έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
·         έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
·         μέτρηση γειώσεων πίνακα χαμηλής τάσης
·         έλεγχος έδρασης πίνακα
·         καθαρισμός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου
λοιποί έλεγχοι στο χώρο των υποσταθμών
·         έλεγχος φωτισμού χώρου Μ/Στων
·         έλεγχος συστήματος αντιστάθμισης ισχύος (συγκρότημα πυκνωτών, διακόπτες, κλπ)
·         έλεγχος μέσων πυροπροστασίας
·         έλεγχος πινακίδων σήμανσης κινδύνου
·         έλεγχος προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (μονωτικός τάπητας, μονωτικά γάντια, κράνος ασφαλείας, φωτιστικά ασφαλείας) 
Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσεται τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν και αρχειοθετείται στο αρχείο συντηρήσεων του φακέλου των Υ/Σ του Δήμου μας.
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά.
·         Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ελέγχων και εργασιών συντήρησης κατά το στάδιο του περιοδικού ελέγχου και της προληπτικής συντήρησης και σύμφωνα κατ’ ελάχιστο με τα ζητούμενα στις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές.
·         Δήλωση όπου θα αναφέρεται ο αριθμός (κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές) και ο χρόνος πραγματοποίησης των περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων.
·         Δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση της άμεσης μετάβασης τεχνικού του στους χώρους των υποσταθμών εντός μικρού χρονικού διαστήματος από την αναγγελία της βλάβης όπου θα γίνεται έλεγχος για το μέγεθος και το κόστος του προβλήματος και προσδιορισμός του χρόνου αποκατάστασης του.
·         Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι για την αξία των υλικών και μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την συντήρηση (υλικά καθαρισμού, silica gell, κλπ) δεν θα υπάρχει χρέωση και θα βαρύνεται για το κόστος ο ίδιος.
 
                                                                                     
    
 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
AΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΕ MSc
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ TMHMATOΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
 
 
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                           ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ:
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 01 / 16
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Α/Α
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΕΜ.
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
1
Περιοδικός έλεγχος και προληπτική συντήρηση Υ/Σ Δημαρχιακού Καταστήματος όπως προβλέπεται στην συγγραφή υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές
1
750,00
750,00
2
Περιοδικός έλεγχος και προληπτική συντήρηση Υ/Σ Άλσους Βεΐκου όπως προβλέπεται στην συγγραφή υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές
1
750,00
750,00
3
Αντικατάσταση υλικών
(κατ’ αποκοπή)
935,00
935,00
 
 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
2.435,00
Φ.Π.Α 23% & ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
565,00
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
3.000,00
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
 
AΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΕ MSc
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ TMHMATOΣ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
 
 
 
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                           ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
 
 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
 
 


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης – άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80)
Της επιχείρησης ατομικής, ( εργοληπτικής ή κοινοπραξίας , εργοληπτικών επιχειρήσεων )
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………:
 
Με έδρα τ…………………..………………………… οδός ………………………………………….  
αριθμ. …..…….. Τ.Κ.: …………..…… Τηλ.: ………………..…………….Fax: ……………………
 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης Διαγωνισμού της εργασίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της παρεχόμενης εργασίας με το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού Μελέτης.
—————————
 
ΠΡΟΣΦΕΡΩ
 
έκπτωση επί του προϋπολογισμού (προ Φ.Π.Α.) σε ακέραιες μονάδες
Προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%)
 
 
……………………………………………………………………………%
( Αριθμητικά )
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. %
( Ολογράφως )
 
…………………, ……… / ……… / 2016….
(Τόπος και ημερομηνία)
 
Ο Προσφέρων
 
 
 
 
 
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr