Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης εργασίας συντήρησης και επισκευής των κεντρικών μονάδων ψύξης – θέρμανσης

26-02-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
         ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Γαλάτσι, 26-2-2016
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                             Αρ. πρωτ. 6149
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
   ΤΗΛ. 210 2143315 – 370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
2016 – 2017
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 11.992,50 €
(10.000,00 € για το Οικ. Έτος 2016 & 1.192,50 € για το έτος 2017)
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ζητούμενης εργασίας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη με αριθμό 5/2016 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων) του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         το με ΑΔΑΜ 16REQ003829068 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα &
·         τη με αριθ. 51/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0004 για το Οικ. Έτος 2016 και τη δέσμευση του υπολοίπου ποσού (1.192,50 €) από τον προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2017 (ΑΔΑ: Ω9ΝΜΩ9Λ-4ΑΒ, ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 16REQ003852257),
την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής των κεντρικών μονάδων ψύξης – θέρμανσης.
Κριτήριο κατακύρωσης της εργασίας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης εργασίας που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων) του Δήμου, να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο:
1.    Φορολογική ενημερότητα,
2.    Ασφαλιστικές ενημερότητες,
3.    υπεύθυνη δήλωση ότι οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθ. 5/2016 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων) του Δήμου &
4.    την οικονομική τους προσφορά
μέχρι τις 2 Μαρτίου 2016 (02.03.2016), ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 8%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                Ο Δήμαρχος
 
 
                                                                                           
 
      ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr