ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

23-06-2016 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
Γαλάτσι, 23.06.2016

Αριθ. Πρωτ.:19831

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24.800 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου, έχοντας υπόψη:
·         Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·         Το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ιδιαίτερα δε τις παρ. 9η & 10η του άρθρου 209 αυτού, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
·         Το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·         Το Ν. 3861/2010 Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
·         Την τεχνική έκθεση, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ζητούμενης εργασίας, τα οποία περιλαμβάνονται στη συνημμένη με αριθμό 12/2016 Μελέτη που έχει συντάξει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Πρασίνου) του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση.
·         Την υπ’ αριθ.πρωτ.17992/07.06.2016 έγκριση της ανωτέρω Μελέτης από το Δήμαρχο.
·         Το με ΑΔΑΜ 16REQ004517127 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές αίτημα.
·         Τη με αριθ.314/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση δαπάνης 24.800 €, την ψήφιση πίστωσης 7.400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0012 για το Οικονομικό Έτος 2016 και την προδέσμευση του υπολοίπου ποσού από τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2017 (ΑΔΑ Ω9Ξ8Ω9Λ-ΙΧΛ & ΑΔΑΜ 16REQ004585634).
Ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του αυτόματου ποτίσματος των χώρων πρασίνου στο Δήμο Γαλατσίου.
Κριτήριο κατακύρωσης της εργασίας θα είναι το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη, συνημμένη στην παρούσα, Μελέτη για τις ζητούμενες εργασίες που έχει συντάξει η «Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής» (Τμήμα Πρασίνου) του Δήμου, να καταθέσουν μέχρι τις 29 Ιουνίου 2016 (29.06.2016), ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 π.μ. για αξιολόγηση σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει:
Α.   Έναν (1) υποφάκελο, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»:
1.      Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Τεχνικής Έκθεσης της υπ’αριθ.12/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής («Τμήμα Πρασίνου») του Δήμου.
2.    Πιστοποιητικό σπουδώνγεωπονίας ή τεχνολογίας γεωπονίας ή δασολογίας ή τεχνολογίας δασοπονίας του υποψήφιου αναδόχου ή ενός τουλάχιστον απασχολούμενου στην επιχείρησή του, βάσει θεωρημένης κατάστασης προσωπικού (π.χ. από την Επιθεώρηση Εργασίας).
3.      Συμβάσεις τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών ετών οι οποίες να αποδεικνύουν εμπειρία σε εργασίες συντήρησης αρδευτικού δικτύου.
Β.   Έναν (1) υποφάκελο, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με την οικονομική τους προσφορά.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
                                                                                                                                           
                                                                       
                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr