ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

22-09-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. Πρωτ.: 29854
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                               Ημερ.: 22/9/2015
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 4.800,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου, έχοντας υπόψη του:
·         την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το Οικ. Έτος 2015 και δη στον Κ.Α. 30.6662.0020,
·         τη με αριθ. 19/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) του Δήμου,
·         τις ανάγκες προμήθειας υαλοπινάκων για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών, όπως αυτές αποτυπώνονται στην, ανωτέρω αναφερόμενη, υπ’ αριθ. 19/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) του Δήμου,
·         τη με αριθ. 232/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας υαλοπινάκων για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών για το έτος 2015 &
·         τη με αριθ. 448/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0020 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015,
ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια υαλοπινάκων, ως εξής:
Πίνακας Υλικών (Υαλοπινάκων) – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
α/α
Είδος
Μονάδα Μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή μονάδος (€)
Δαπάνη (€)
1
Κρύσταλλο μονό 5 mm λευκό
m2
45
27,90
1.255,50
2
Κρύσταλλο διπλό 5 mm + 5 mm λευκό
m2
30
50,30
1.509,00
3
Κρύσταλλο αρμέ
m2
10
39,80
398,00
4
Κρύσταλλο διπλό 5 mm + 5 mm λευκό αμμοβολή
m2
8
59,00
472,00
5
Κρύσταλλο πόρτας SECURITY 1,00 x 2,18 m
τεμ.
1
250,00
250,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1
3.884,50
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
17,94
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2
3.902,44
Φ.Π.Α. 23%
897,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4.800,00
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας των ανωτέρω ειδών θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα με αριθ. 19/2015 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών Έργων) του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 25-9-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες.
Ο μειοδότης της προμήθειας υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της κατακυρωθείσας δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                      
Ο Δήμαρχος
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr