Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας διενέργειας δύο ημερίδων

09-12-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ.:48316
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                  Ημερ.:9/12/2014
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
           & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
       ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
δυο (2) ημερίδων για την κινητοποίηση και ενημέρωση των εμπλεκομένων με σκοπό την προβολή των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου της ΑΣ (πρόσκληση ομιλητών, ενημέρωση και προσέλκυση συμμετεχόντων, κατάρτιση προγραμμάτων ημερίδων, καθορισμός ενημερωτικού υλικού ημερίδων) στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού» με κωδικό MIS457565»).
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 2.999,91€
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι θα αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών διενέργειας δύο (2) ημερίδων για την κινητοποίηση και ενημέρωση των εμπλεκομένων με σκοπό την προβολή των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου της ΑΣ (πρόσκληση ομιλητών, ενημέρωση και προσέλκυση συμμετεχόντων, κατάρτιση προγραμμάτων ημερίδων, καθορισμός ενημερωτικού υλικού ημερίδων) στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού» με κωδικό MIS457565», σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 &
·         τη με αριθ. 634/2014 (Α.Δ.Α.: 7ΓΖΧΩ9Λ-Ω17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (2.999,91 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.7341.0001 του Οικ. Έτους 2014.
Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης της πιο πάνω υπηρεσίας θα είναι η ΧΑΜΗ­ΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους – αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα – που διαθέτουν πτυχίο σχετικό με τη Διοικητική Επιστήμη ή με την επιστήμη της Επικοινωνίας ή, ανεξαρτήτως τίτλου σπουδών, αποδεδειγμένη εμπειρία στο eventmanagement, διοργάνωση ημερίδων-σεμιναρίων να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 11-12-2014 και ώρα 12:00 για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή της παραπάνω υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
·         Φορ. Εισ. 8% &
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
 
 
                                                                                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr