ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

09-12-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ.:48321
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                      Ημερ.:9/12/2014
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
           & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
       ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ενός (1) θεματικού εργαστηρίου/τεχνικής συνάντησης στο Δήμο Γαλατσίου μεταξύ αναπτυξιακών συμπράξεων με στόχο, την ανταλλαγή εμπειριών, την παρουσίαση τεχνικών και πετυχημένων case studies, καθώς και την περαιτέρω δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού» με κωδικό MIS457565».
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 2.999,91 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι θα αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής ενός (1) θεματικού εργαστηρίου/τεχνικής συνάντησης στο Δήμο Γαλατσίου μεταξύ αναπτυξιακών συμπράξεων με στόχο, την ανταλλαγή εμπειριών, την παρουσίαση τεχνικών και πετυχημένων case studies, καθώς και την περαιτέρω δικτύωση των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Γαλατσίου και Φιλοθέης-Ψυχικού» με κωδικό MIS457565», σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 &
·         τη με αριθ. 633/2014 (Α.Δ.Α.: 7Σ4ΝΩ9Λ-ΥΟ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (2.999,91 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.7341.0001 του Οικ. Έτους 2014.
Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης της πιο πάνω υπηρεσίας θα είναι η ΧΑΜΗ­ΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους – αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα –  που διαθέτουν πτυχίο Οικονομικών ή Διοικητικών Επιστημών ή αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση workshops, να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 11-12-2014 και ώρα 12:00 για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή της παραπάνω υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.


Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
·         Φορ. Εισ. 8% &
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
                                                                                             
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
 
 
                                                                                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr